Skip links
מעבדת חקר מרתקת
כיצד השתתפות בקייטנה יכולה להיות (גם) מעבדת חקר מרתקת בעבור ילדכם?
Tags

כיצד השתתפות בקייטנה יכולה להיות (גם) מעבדת חקר מרתקת בעבור ילדכם?

כיצד הליכה לקייטנה יכולה להציע לכם ולילדיכם הזדמנות לחקור באופן “מעבדתי” כמה מהנושאים החשובים שעמם תתמודדו במהלך השנה כולה?