Skip links

קול קורא למתן מערכי שיעור, פעילויות ומתן שירותים לקייטנות החופש הגדול בקיץ 2020

מציעים מערכי שיעור, פעילויות ושירותים לקייטנות? אל תפספסו את הגשת המועמדות לקול קורא לקראת קייטנות החופש הגדול בקיץ 2020!

ארגון הקייטנות של ישראל (חל”צ 515681435) (להלן – “הארגון”) מעונין בזאת לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותים פעילויות, מערכי שעור ומתן שירותים נוספים לקייטנות הקיץ בחופש הגדול   2020 בהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח א’ (להלן:” השירותים”) – מתן שרות להפעלת פעילויות בקייטנות קיץ וחופשות הליך 2020/2.

להורדת הנוסח המלא של קול קורא להפעלות 2020 Master – לחצו כאן (מומלץ לשמור את הקובץ בשמו).

הקייטנה שלכם להצלחה.

2. מטרת קול הקורא היא הגדלת תכניות ומוצרים של נותני השרות להרחבת השירותים והפעילויות בקייטנות הקיץ, אשר יסווגו לפי תחומי הפעלה ואינו מחייב את הארגון באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה המציעים אשר יכללו ברשימה. הארגון יהיה רשאי להתקשר עם נותני השרות אשר יעמדו בתנאי הסף בלבד.

3. מטרת ההליך הוא לרכז מגוון פעילויות בתחומים שונים, להפעלת פעילויות ומתן שירותים לקייטנות. נותני השרות אשר ייבחרו לצורך המשימות השונות אשר יעודכנו בדבר זכייתם, לא יוכל להציע מחירים גבוהים יותר מאלה שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו בקול קורא זה.

4. הארגון מנהל מאגר נותני שרות זוכים שיכללו במאגר נותני השרות של הארגון במקום ייעודי לתחום זה, (להלן – “מאגר נותני השרות הזוכים”). הארגון ינהל את מאגר הזוכים ע”פ חלוקה סקטוריאלית ומופרדת בהתאם להתייחסות השתייכות למגזר, תכניו ולקהל היעד. (כללי, וחרדי, אחר) נותן השרות יהיה רשאי להיכלל במאגר אחד או יותר לפי בחירתו ובתנאי שהוא מסוגל לתת את השרות ברמת המקצועיות הנדרשת.

5. נותני השרות אשר יכללו במאגר הארגון יהיו חייבים לעדכן בכל שינוי שהתרחש מיום מועד הגשת הבקשה המצוינת לעיל. כמו כן ימסרו נותני השרות כאמור לארגון, על פי דרישה, כל מידע שיידרש בהקשר לפעילויות השונות מצבת כ”א או כל שינוי אחר אשר יש בו כדי להשפיע על המשך פעילותם התקין בתנאי הסף. במידה וחלו שינויים מהותיים אצל נותן השרות אשר יש בהם כדי לשלול את המשך זכותו להיכלל במאגר הארגון, יזומן נותן השרות ע”י הארגון לפגישה כדי לבחון את השינויים במטרה למצוא פתרונות ראויים להמשך פעילותו במסגרת פעילויות הארגון השוטפות.

6. נותן שרות שחל אצלו שינוי שלא ניתן לפתרון ולא היה עומד בתנאי הסף שנקבעו ביום הגשת הקול קורא וכתוצאה מכך לא יכל להיכלל במאגר יגרע מרשימת הארגון ויינתן לו פרק זמן של עד 7 ימים להסדיר את הנושא. במידה ובתום הימים שניתנו לא ימצא פתרון יהיה הנותן שרות נדרש להתחיל את ההליך במועד הבא שיפורסם ע”י הארגון.

7. הצעות שיתקבלו למתן השירותים לארגון יינתנו מנותני שרות העומדים בכל תנאי החוק של מדינת ישראל וכפופים לחוזר מנכ”ל לקייטנות, ככל שיש הרשאה ו/או סיווג מיוחד על פי כל דין לסוג השירותים המוצע. השירותים יינתנו על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן והוראות כל דין.

8. ההתקשרות עם נותן השרות שייבחר והכללתו במאגר הארגון הינה לקבלת שירותים לביצוע הפעלות ,פעילויות, מערכי שיעור ומתן שירותים בקייטנות בחופש הגדול 2020 והדרישות המופיעות בנוסח זה כאמור לעיל ופירוטו.

9. לאחר קבלת אישור הזכייה יפעל הארגון במלוא המרץ לשבץ את נותני השרות וע”פ שיקול דעתו הבלעדי של הארגון בהתאם לתקציב והיתכנות הפעילויות השונות, הארגון אינו מתחייב כי כל התקשרות תצא אל הפועל, וידוע לנותן השרות כי קיימת אפשרות שההתקשרות לא תתקיימנה כלל או שתתקיים בשנה הראשונה להצטרפותו כבדיקה לכדאיות משותפת ובחינת המשך ההתקשרות ככל שיידרש.

JCC Maccabi Sports Camp

10. לארגון שמורה הזכות לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בכל שלב ובכל עת בהודעה מראש של 15 יום מבלי הצורך לנמק את החלטתה. המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ”ל ידוע לו היטב וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהארגון בגין ובקשר לכך.

11. נותן השרות שהצעתו/ם תתקבל, יקבל לוח זמנים מפורט לפעילויות השונות, נותן השרות יהיה חייב להיות כפוף להנחיות הארגון ו/או מי מטעמו.

12. נותן השרות אשר מגיש את בקשת הצטרפותו מצהיר כי יש לו את כל הידע, ההכשרה, הציוד והאמצעים המתאימים למתן השירותים וכל פעילות שיבצע תהיה באחריותו היחידה המלאה והבלעדית. ככל שלצורך מתן השירותים  נותן השרות יידרש לקבלת היתר או ביטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו באחריותו ועל חשבונו של הספק.

13. ארגון הקייטנות של ישראל יעמיד לרשות המציעים את מלוא הידע והניסיון כדי למקסם את הפעילות בקיץ ובמהלך השנה.

תנאי סף

 • להלן תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן:
  • על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בפעילות ותוכניות העשרה ו/ או מתן שירותים לקייטנות ומוסדות החינוך  מגילאי טרום חובה 4 ועד גיל 16. לרבות הבנה בעולם התוכן והבנה בארגון וניהול תוכנית תרבות לציבור, כמו כן ניסיון בהדרכה מוכח.
  • לצורך כך על המציע לכלול פירוט של ניסיונו יציג ויפרט את הפעילות המוצעת או המוצר.
 • על המציע להיות גוף מוכר בעל תעודת התאגדות חברה, עוסק מורשה, עוסק פטור, עמותה או חל”צ בתוקף כדין והיקף פעילות מוכחת וניהול תקין.
 • על מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף וכן לצרף אישור “בגיר” בתוקף.

לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים:

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל”ו-1976, על שם המציע.
 • אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע.

**   אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה.

דרישות מיוחדות במסגרת מתן השירותים 

 • על נותן השרות להיות בעל יכולת לספק שירותיו בהתאם לתכניו ומסגרת פעילותו במתן ואספקת השירותים, בהדרכה והפעלת מספר קבוצות במקביל במספר מסגרות שונות, בו זמנית בהיקף של 24 עד 35 משתתפים בקבוצה. ושל עד מספר קבוצות במקביל.
 • על הפעילות המוצעת להיות מותאמת לבנים ובנות או להיות מוגדרים בצורה ברורה לאחד מהמגדרים. יש להתייחס בהצעה לערך המוסף של הפעילות או השרות ביחס למטרות העיקריות בפיתוח קוגניטיבי, רגשי, חברתי וערכי או ליתרון היחסי.
 • על המציע לציין את משך הפעילות לכל מערך שיעור בדקות.

14. נותן השרות מצהיר כי הוא בעל ידע ,ניסיון, הכשרה, הציוד הדרוש וכוח האדם המקצועי הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים ממנו במסגרת מתן השירותים. נותן השרות מתחייב לבצע את כל השירותים בעצמו או באמצעות מי מטעמו והוא מתחייב לדאוג שהיה ברשותו, לפני תחילת מתן השירותים, אישורי “בגיר” לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, לו ולעובדיו ומתחייב שלא להעסיק עובדים ללא אישורי “בגיר”.

15 נותן השרות מצהיר שידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע מלאה את המסמכים שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם ולרבות איסור צילום ילדים.

16. נותן השרות שייבחר יידרש לבצע את כל הבדיקות מראש ככל שיידרש. האחריות במסגרת אספקת השירותים תהא על הספק בלבד.

17. במסגרת הגשת הבקשה יפרט נותן השרות את המחיר המוצע על ידו לפעילויות כמפורט בנספח א’. במסגרת כך, יהיה כל מציע רשאי להציע מחיר לסוגי פעילויות שונים, כולם או חלקם, ע”פ מספר המשתתפים בפועל ו/או ימי “שיא”

הליך ההגשה

18. נותן השרות המבקש להגיש את מועמדתו , מוצריו או פעילותו יגיש את הצעתו בשני העתקים:

 1. העתק 1 למייל  עד ליום א’, 03.03.2020, בשעה 13:00 ובהתאם לנוסח כאמור בנספח א’.
 2. העתק 2 “מקור” יימסר פיזית או ישלח למשרדי הארגון בעת קבלת אישור הזכייה.

19. ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך שישים (60) ימים ממועד הגשתן. ההצעות תוגשנה חתומות וישלחו במייל [email protected] עד ליום ה 03/03/2020 בשעה 13:00 ולא יאוחר מכך. על גבי טופס ההצעה יפורט השירות המוצע, תוכן השירות והצעת המחיר לגביו כשהיא כוללת מע”מ.

20. מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב בהצעת המציע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי נותן השרות המוצעים, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  השירות המוצע וההפעלה ובכלל זה: הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה וכל הוצאה נוספת שהיא .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שהגיש בהצעתו.

21. המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי, וכו’), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו.

22. הארגון רשאי לבחור מספר ספקים לכל שירות בנפרד ו/או שירותים שונים או לא לבחור בנותן שרות כלל וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית שתבסס בהחלטתו על סמך השירות המוצע, תכניו ניסיון המציע ועלויות הפעילות. לארגון שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות כולם או חלקם במהלך ההתקשרות מבלי שיהיה מחויב לנימוקים כלשהם בהקשר עם ההצעה המוצעת. והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ”ל ידוע לו וכי לא תהיי ה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הארגון בגין כך ובמסגרת ההליך הנ”ל.

22. נותן השרות שיבחר ע”י הארגון יידרש לחתום על הסכם התקשרות מתאים בהתאם לפעילות שתוצע לו ע”י הארגון או מי מטעמו.

23. הסכם ההתקשרות יועבר לזוכה בתוך 7 ימים ממועד מתן ההודעה על זכייה במתן השירותים.

24. עת קבלת הודעת הזכייה על הזוכה לשלוח את העתק 2 “מקור” שיימסר פיזית או ישלח למשרדי ארגון הקייטנות של ישראל לא יאוחר מ 7 ימי עבודה.

25. מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי הארגון אינו מחויב בהליך מכרזי לשם קבלת השירותים האמורים והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים .הארגון שומר על הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מו”מ עם כל מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. כמו כן, אין הארגון מתחייב, בשום מקרה ונסיבות:

 1. לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו ו/או;
 2. לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע לקבלת השירותים ו/או;
 3. לנקוט כל הליך מכרזי ו/או “מעין מכרזי” בקשר לשירותי המבוקש.
 4. כל פעולה שתינקט כאמור (אם תינקט) תהייה על פי שיקול דעתו הבלעדית של הארגון ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיו.

26. מובהר בזאת כי הארגון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והארגון שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מהזמנתה להציע הצעות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא כל הגבלה של זמן או בכלל. הארגון שומר על זכותו לנהל מו”מ מול המציעים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי הארגון יהיה רשאי רשאית להאריך את המועד הנ”ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי שיחול עליו החובה לנמק את החלטתו.

27. הצעה תחשב כזו שהתקבלה על ידי מי מטעם הארגון, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל על ידי הארגון. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי הזמנה זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הארגון ו/או מי מטעמו בכל הקשור והכרוך בשירותים נשוא הזמנה זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך וולונטרי, מיוזמתה של הארגון, אשר תכליתו להרחיב ולפתח מאגר נותני השרות לטובת פעילותו השוטפת שלו ו/או של מי מטעמו לרבות מנהלי קייטנות, מוסדות חינוך גנים, מועצות מקומיות ועירוניות. המאפשר לארגון ו/או מי מטעמו גמישות בבחירת ההצעות הטובות ביותר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, ולפיכך מוותרים המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או מדיני המנהל הציבורי.

שאלות הבהרה

 1. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב במייל למר שלמה מוכתרי [email protected], וזאת עד יום ג’, 25/02/2020 בשעה 13:00.
 2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר הארגון בחדשות עד ליום ה’, 27/02/2020 ב-13:00. כל הסבר, פרשנות או תשובה שייתנו בעל פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את הארגון ובכל מקרה הארגון רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות להכניס שיוניים ותיקונים שיעלו ממסמכי ההזמנה ביוזמתו, ו/או מתשובותיו לשאלות המציעים.
 3. כל נותן שרות שייבחר ע”י הארגון יידרש להמציא ביטוח בהתאם לנספח ביטוחי שיועבר לו ע”י הארגון.
 4. לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, יהיה רשאי הארגון לבטל את זכייתו של הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן יהיה רשאי הארגון במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי הארגון על- פי הליך זה ו/או על פי כל דין.

למילוי הפרטים לקול קורא בגוגל forms  – לחצו כאן

נספח א’ 

אופן הגשת ההצעות יוגש ע”פ הסדר הבא

 1. פרטי המציע המלאים לרבות צורת התאגדות, טלפונים, כתובת, אזור פעילות, תחום הפעילות, פעילות מרכזית, אתר אינטרנט (במידה וקיים) כתובת מייל.
 2. אישור תעודת התאגדות חברה או עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק פטור.
 3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל”ו- 1976, על שם המציע
 4. אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע.
 5. אישור ניהול חשבון בנק/צילום המחאה
 6. פרוט  ניסיון המציע – צרוף מסמכים מעידים והמלצות
 7. אודות המציע – מפעיל התוכנית
 8. אודות הפעילויות המוצעות – למי זה מתאים, לאיזה גילאים , כמות, היקף הציוד, חומרים, כמות משתתפים בקבוצה, כמות אנשי הצוות ביחס לקבוצה האם יש צורך בתמיכה של צוות הקייטנה. לאיזה סקטור מתאימה התוכנית.
 9. מחיר לפעילות, מחיר למספר פעילויות
 10. פרוט כ”א המוצע / הפעיל – צירוף אישור “בגיר” למי שנדרש
 11. חומרים וגרפיקות לרבות אך לא רק, לוגו, תמונות, סרטונים ומידע נוסף

מסך מרכז

 1. הצעת המחיר לפעילות בטבלה מודפסת וחתומה בסוף העמוד באופן הבא:

מחיר כולל מע”מ

מתאים לגיל

כמות משתתפים

משך בדק’ 

תאור הפעילות 

הפעילות המוצעת 

 #

 

 

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

  2

יש להוסיף שורות ככל שהמציע מבקש להציע מספר נוסף של פעילויות שונות.

חתימה וחותמת  המציע____________

בהצלחה!

עוד לא חברים בארגון הקייטנות של ישראל? הצטרפו עכשיו! לפרטים – לחצו כאן.

כיתבו תגובה