Skip links

הוראות הביטחון המחייבות לפעילות בקייטנות ובמחנות קיץ

חוזר מנכ”ל תשעג/9(ב), י”א בסיוון התשע”ג, 20 במאי 2013

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מכיל את הוראות הביטחון המחייבות לפעילות בקייטנה. מקורן של הוראות אלו בדרישות משטרת ישראל וגורמי הביטחון במדינה אשר קבעו את מעטפת הביטחון המחייבת במהלך הקייטנה.

1.2 מטרת הפרסום

א.  התוקף: החל מ-20 במאי 2013

ב.  התחולה: כלל מערכת החינוך

ג.  הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים באותו נושא

 • סעיף 7.11-31 בחוזר הוראות הקבע עג/9, “הביטחון בקייטנה”– מבוטל

ה.  חוזרים קודמים בנושאים קשורים

 • “טיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים והביטחון בפעילות חוץ-בית ספרית” – בתוקף
 • היבטים בטיחותיים וביטחוניים”, בחוזר הוראות הקבע – בתוקף

1.3  המשנה החינוכית

הביטחון בקייטנה הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות עצמה. פעילות בטוחה מחייבת עמידה בכל דרישות האבטחה והליווי. קייטנה המתבצעת בהתאם להנחיות הביטחון והאבטחה המחייבות יוצרת ביטחון בקרב החניכים והמלווים כאחד, ומבטיחה את קיום הצעדים הנדרשים למניעת אירועי ביטחון חריגים.

1.4  התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: רכזי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מנהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ”סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות, כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי הכבאות וההצלה, המוסד לבטיחות ולגהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים, קרן קיימת לישראל.

1.5 יישום ומעקב

 • המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יפקחו על הקייטנות. פעילות זו תתואם בין כלל הגורמים ברשות החינוך המקומית ובמחוז.
 • בקרי הטיולים ובקרי הבטיחות המופעלים על ידי אגף הביטחון במשרד יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות.
 • הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תבצענה סיורים מקצועיים ללימוד ולעדכון.
 • נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות יבצעו סיורים ופיקוח בשטח כדי לוודא את קיום הנחיות הרשות והוראות משרד החינוך.

1.6  הגורם האחראי

א.  שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לבטיחות ולשע”ח

ב.  בעל התפקיד: ממונה הביטחון הארצי

ג.  מס’ הטלפון:  02-5603002

ד. הדוא”ל: shaulya@education.gov.il.

1.7 נספחים

נספח א: תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים בקייטנה מחוץ ליישוב שאיננה מגודרת

נספח ב: תקן (מינימום) מאבטחים לקייטנה מגודרת מחוץ ליישוב.

2. סדרי הביטחון בקייטנות – כללי

2.1  הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי הקייטנות:

2.1.1  קייטנות המאורגנות על ידי הרשות המקומית – בתחום היישוב או הרשות

2.1.2  קייטנות המאורגנות על ידי יזמים פרטיים, תנועות נוער ואחרים – בתחום היישוב או בשטחים הפתוחים, יום ולילה (“קייטנת לילה” היא קייטנה הכוללת לינה).

2.2  בכל קייטנה ימונה רכז לביטחון. בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עד 100 יכול לשמש בתפקיד זה גם מנהל הקייטנה. בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד זה אדם נוסף למנהל הקייטנה.

2.3 רכז הביטחון חייב לקבל תדרוך אישי במילוי תפקידו מהקב”ט המקומי. תיאום התדרוך עם הקב”ט הוא באחריות רכז הביטחון או מנהל הקייטנה. התיאום לביצוע התדרוך יקוים 15 יום לפחות לפני פתיחת הקייטנה.

3. מטרת האבטחה בקייטנות

המטרה העיקרית של האבטחה בקייטנות היא הגנה על החניכים ועל אוכלוסיית הקייטנה, מניעת כניסה של גורמים זרים (פח”ע/פליליים) לתחום הקייטנה, הרתעת גורמי פח”ע ומניעתם מלבצע פיגועים מהסוגים האלה:

3.1  פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בנשק קר (סכינים, פגיונות, אלות)

3.2  פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי הקייטנה או למקום סמוך

3.4  פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת הקייטנה.

4.  סוגי הקייטנות ונוהלי אבטחתן

מנקודת הראות של ביטחון הקייטנה ושל אבטחתה יש להבחין בין הקייטנות לפי ארבעת הסוגים שיפורטו בהמשך, ובכלל זה הגדרת אמצעי האבטחה המחייבים אותן:

4.1  סיווג א’

קייטנת יום המתקיימת בתוך מוסד חינוכי, בסניף תנועת הנוער, במבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום היישוב וסמוך לאזור מגורים או למתקנים ציבוריים פעילים. סידורי האבטחה יהיו דומים לאלה המקובלים או המחייבים לפי הוראות משרדנו לגבי מוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים.

4.2  סיווג ב’

קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה או מגרש פתוח מכל סוג, במקום שאינו משמש בקביעות את צורכיהם של מוסד חינוכי או קייטנה ואשר נמצא בתוך תחום היישוב. במקרה זה, נוסף לאמור לעיל:

4.2.1  יש לתת עדיפות למיקום הקייטנה בשטח מגודר מראש, ובכל מקרה יש ליצור תיחום ברור באמצעות חבלים, עצים או אבנים (בלי לפגוע בכללי בטיחות בסיסיים ומחייבים) או באמצעות סימון ברור מכל סוג מסביב לקייטנה, באופן שגבולות האבטחה של הקייטנה יהיו ברורים.

4.2.2  אם יש בקייטנה 100 חניכים ויותר, חייב להיות בה אמצעי לאזעקת עזרה במקרה של כשל באמצעי הקשר האחרים.

4.2.3  אם הקייטנה מגודרת, יימצא מאבטח בכניסה לשטח הקייטנה. אם הקייטנה אינה מגודרת, יסייר המאבטח לאורך קו התיחום או לפי הנחיות מיוחדות.

4.2.4  מיקום הקייטנה ואמצעי הביטחון במקום יתואמו (באמצעות הקב”ט המקומי) עם גורמי הביטחון המקומיים ויהיו מותנים באישורם.

4.2.5  הקייטנה אינה חייבת לקבל אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.

4.3  סיווג ג’

קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכיו”ב, הנמצאים מחוץ לתחום היישוב. במקרה זה, נוסף לכל האמור לעיל –

4.3.1  יש לקיים סיור מוקדם בשטח המיועד לקייטנה עם גורמי הביטחון המקומיים כדי לאשר את הקייטנה ואת אמצעי האבטחה המיועדים.

4.3.2  את הסיור בשטח יש לקיים לפחות 10 ימים לפני המועד של פתיחת הקייטנה. זימון גורמי הביטחון הנוגעים בדבר ייעשה על ידי הקב”ט המקומי.

4.4  סיווג ד’

קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב. קייטנות הכוללות לינת לילה מחייבות סידורי ביטחון מיוחדים, נוסף לכל ההוראות והסידורים שפורטו בסעיפים הקודמים, כדלהלן:

4.4.1  אישורים ותדרוכים של קב”ט הרשות

א.  כל פתיחת קייטנה מסיווג ד’ מחייבת תדרוך ואישור של קב”ט הרשות.

ב.  קב”ט הרשות יאשר את מינוי רכז הביטחון בקייטנה ויתדרך אותו.

ג.  קב”ט הרשות יבדוק את אמצעי הקריאה והאזעקה בקייטנה.

ד.  קב”ט הרשות יוודא את קיומם של אמצעי תקשורת המאפשרים התקשרות למשטרה, למכבי האש ולמד”א.

ה.  קב”ט הרשות יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי.

4.4.2  תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון המקומיים/האזוריים

התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של קייטנים (באמצעות הקב”ט המקומי), באחריות הנהלת הקייטנה.

4.4.3  אבטחה בקייטנה ביום ובלילה

א.  ככלל תתקיים בקייטנה אבטחה בנשק.

ב.  בקייטנות לילה יהיה מספר המאבטחים תואם את טבלת תקן כוח האדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים (כמפורט בנספח א של סעיף זה).

ג.  יש להקפיד על תכנון האבטחה: יש להציב מאבטח בשער ולדאוג לאבטחה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול). כמו כן יש לקיים כיתת כוננות.

4.4.4  נוכחות אחראי לנושא הביטחון

כל קייטנה שלנים בה או שוהים בה מעל 100 חניכים במשך הלילה האחראי לביטחון חייב להימצא בה כל הלילה.

4.4.5  כל המאבטחים השוהים בקייטנה במשך הלילה (בכלל זה המאבטחים שאינם במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של “כיתת כוננות” לצורך הפעלה מרוכזת ומאורגנת להתגוננות נגד תקיפה עוינת בפרק הזמן שלפני הגעת כוחות הביטחון. הפעלת כיתת הכוננות בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי ההוראות ובפיקודו הישיר של האחראי לביטחון או סגנו. לשם כך עליו להכין ולאמן את כיתת הכוננות בהתאם לדרוש.

4.4.6  הקייטנה תהיה מוארת במשך שעות החשכה. במידת האפשר יושם דגש על תאורה “היקפית” (לאורך הגדרות/גבולות התיחום). רצוי להבטיח תאורת חירום למקרה של תקלה ברשת הראשית.

5.  המודעות לנושאי הביטחון בקייטנה

מנהל הקייטנה (או רכז הביטחון) יפעל במשך כל תקופת הקייטנה להגברת מודעותם של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלקמן:

5.1  הסברה

5.1.1  המנהל יכנס את החניכים לתדריך הסברה ביטחוני עם פתיחת הקייטנה.

5.1.2  בקייטנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע.

5.1.3  ההסברה תהיה בנושאים אלה:

א.  סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה, חדירת מתאבד, החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע בנשק קר, פיגוע בנשק חם ועוד)

ב.  זהירות מ”חפץ חשוד” – גילוי ותגובה (מהו “חפץ חשוד”, סוגי “חפצים חשודים”, תגובות ראשוניות, הרחקת נשים וילדים, דיווח מיידי, אזעקת המשטרה, פינוי)

ג.  סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור “חפץ חשוד” המחייב פינוי (סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי לשטח כינוס מסודר, מפקד ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון)

ד.   סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.

5.2  כרזות (פלקטים)

כרזות אזהרה מפני “חפצים חשודים” תיתלינה במקומות בולטים בתחומי הקייטנה (בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרשי מסדרים ועוד). יש לוודא מדי יום שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב תקין וקריא.

את הכרזות אפשר להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות המקומית. בתנועות הנוער אפשר להשיגן אצל רכז המפעלים התנועתי.

6. תרגול נושאי הביטחון

יש צורך חיוני בתרגול כל קייטנה במצבי חירום אפשריים מוקדם ככל האפשר. התרגול יסייע להגביר את הזהירות, את הערנות ואת יכולת התגובה הנכונה במצבים ביטחוניים ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי המתכונת כדלקמן:

6.1   תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת עד שבוע

6.1.1  התרגיל נועד לבחון את הצורך לפנות את הקייטנה כתוצאה ממצבי חירום ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.

6.1.2  התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת הקייטנה.

6.1.3  תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של קייטנים.

6.2  תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת למעלה משבוע

יש לקיים בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע תדרוך נוסף לנוהל הפינוי בעת אירוע.

6.3  תרגילי ערנות

יש לקיים בקייטנה תרגילי ערנות למאבטחים לפחות פעם אחת בקייטנה המתקיימת עד שבוע וכל שבוע בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע. התרגילים יבוצעו באחריות מנהל הקייטנה.

7. סריקות

7.1  בכל קייטנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות שמטרתן להבטיח שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח הקייטנה מטען חומר נפץ או חפץ מסוכן. כמו כן ייבדקו גורמי סיכון אחרים, כולל אדם זר השוהה בתוך שטח הקייטנה.

7.2  בקייטנה שאין בה מאבטח תבוצע סריקת בוקר על ידי אחד מאנשי סגל הקייטנה.

7.3  בקייטנה שיש בה מאבטח תבוצע סריקת הבוקר על ידי המאבטח ואיש סגל נוסף לפי קביעה ותכנון של המנהל/רכז הביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר חצי שעה לפני פתיחת הקייטנה והגעת הקייטנים. לפני השלמת הסריקה לא תורשה כניסה לשטח הקייטנה. בקייטנות המשתרעות על שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר גדול יותר של מבוגרים, לפי תכנון רכז הביטחון, כדי לכסות באופן יסודי את כל השטח.

הסריקה תבוצע בשיטת “פעולה במקביל” ותקיף את כל שטח הקייטנה, ובכלל זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה, מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותי מטבח וחדר אוכל, משרד הקייטנה, פחי אשפה (גם בתחנת ההסעה של הקייטנה), ארגזי חשמל, עמדות כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר היכול לשמש להסתרת מטען.

7.4  נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית, בעיקר לאורך הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של אזור הקייטנה. סריקה מסוג זה תבוצע בשעות שונות ובתדירות משתנה בזמן הפעילות של הקייטנה.

8. יציאה מהקייטנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה

כל פעילות מחוץ לשטח הקייטנה, או כל יציאה לטיול, מחייבות תיאום עם הלשכה לתיאום טיולים וקבלת אישורה, ויבוצעו בהתאם להנחיות בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), סעיפים 6.2-26 ו-6.2-27.

9.  אמצעים פיזיים לאבטחה

כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות בקייטנה, ובמקרים מסוימים אף לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים עוינים, יש להתקין בכל קייטנה אמצעי ביטחון כדלקמן:

9.1  גדר תקינה

9.1.1  יש להעדיף הקמת קייטנה במקום מגודר היטב.

9.1.2  לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי הגדר שלמה. אם היא נפרצה, יש לתקנה מיד.

9.1.3  לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי השטח הסמוך והצמוד לגדר הקייטנה נקי וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת בניין, פנוי מחומרים אחרים ואינו יכול לשמש מסתור להנחת “חפצים חשודים”).

9.2  כניסה משער אחד

9.2.1  יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל קייטנה. יתר השערים יהיו נעולים במשך כל שעות הקייטנה.

9.2.2  יש לוודא שקיימים פתחי מילוט שיהיו סגורים מצדם הפנימי ופתיחתם בעת הצורך תהיה נוחה ומהירה.

9.3  חנייה לרכב באזור נפרד

9.3.1  יש לאסור כניסת רכב לתחומי הקייטנה. תאושר כניסה אך ורק לרכב החיוני לפעילות הקייטנה.

9.3.2  יש לוודא שקיים מקום חנייה מוסדר לכלי רכב באזור נפרד מאזור הפעילות.

9.4 הקפדה על סדר כדי להקל על איתורם של “חפצים חשודים”

יש לעשות הכול כדי להקל על איתורם ועל זיהוים של “חפצים חשודים”, ובכלל זה לוודא את קיומם של מקומות מוגדרים לריכוז אשפה בתוך הקייטנה, את פינוי האשפה באופן מסודר ובתדירות גבוהה ואת הסידור והארגון של ציוד החניכים.

9.5  סימון וזיהוי של ציוד חיוני

כדי להקל על הזיהוי של ציוד ואמצעים השייכים לקייטנה (כדי למנוע החלפת חפצים קיימים באחרים הדומים להם והעלולים לשמש גורמים עוינים למטרה חבלנית) יש לסמן באופן בולט ציוד חיוני כגון מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים, מצברים ועוד.

9.6  שימוש במערכות כריזה למטרות שליטה

כדי להקל על מרכזי הקייטנה בהעברת הנחיות ברורות לקייטנים בעת חירום יש לוודא שבקייטנה נמצאים “מגה-פון” ידני לקבוצה המונה עד 500 איש (בתנאי שכולם נמצאים באותו שטח) ומערכת כריזה לקבוצה המונה יותר מ-500 איש.

10. אבטחת הקייטנה

10.1  קייטנת יום בתחום היישוב

10.1.1  קייטנת יום מגודרת בתחום היישוב הכוללת פחות מ-100 חניכים אינה חייבת במאבטח חמוש.

10.1.2  בכל קייטנה המתקיימת בתחום יישוב כמקום מגודר בגדר תקנית ויש בה מ-100 ילדים ומעלה יוצב מאבטח חמוש אחד, אלא אם הקב”ט המחוזי ו/או מיופה כוחו החליט להחמיר בהתאם למיקום ולמספר הילדים בקייטנה.

10.1.3  המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל הקשור לנוהלי פינוי.

10.1.4  המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות לגבי נשיאת נשקם האישי והטיפול בו.

10.1.5  מאבטח חמוש בקייטנה יכול לשמש רק מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה בתוקף.

10.2  קייטנות יום ולילה

10.2.1  כל קייטנה תאובטח על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספח ב להלן.

10.2.2  בקייטנות לילה ייקבע מספר נושאי הנשק על פי הטבלה בנספח א להלן, “תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים בקייטנה”.

10.2.3  מאבטח בקייטנה יכול לשמש רק מאבטח מוס”ח.

10.2.4  השימוש בנשק מסוג תמ”ק “עוזי” ותמ”ק “מאוזר פלקון” לצורך אבטחת קייטנות אסור בהחלט.

10.2.5  המאבטחים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל קשור לנוהלי פינוי.

10.2.6  המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.

10.3  אבטחה צמודה בשער

מטרתה העיקרית של האבטחה היא בקרת הנכנסים לתחום הקייטנה (לרבות בדיקת תיקיהם) ומניעת הכניסה מאנשים ומרכב שאינם מורשים. המאבטח משמש גם צופה ומתריע על זרים הנעים סמוך לקייטנה בנסיבות חשודות, וכן גוף המרתיע גורמים עוינים.

כדי לבצע משימות אלה יש לוודא את קיומם של התנאים האלה:

10.3.1  שער הקייטנה יהיה סגור אך יאפשר פתיחה נוחה מצדו הפנימי. בשטח פתוח ומגודר, שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת מחסום (מוט ברזל או שרשרת ברזל) שימנע מעבר כלי רכב אם לא ייפתח באופן מכוון על ידי המאבטח.

10.3.2  המאבטח ימוקם באופן בולט ונשקו יהיה צמוד אליו. יש לוודא, עם זאת, שהמקום נוח ומוצל כדי להקל על המאבטח את ביצוע תפקידו וכן שברשותו של המאבטח מכשיר קשר אל רכז הביטחון או למפקדה לצורך אישור כניסתו של זר. אם הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס נושא נשק, יש לבדוק אם הוא מורשה לשאת נשק זה ולדווח על כך לרכז הביטחון.

10.4  אבטחה ניידת (פטרול)

10.4.1  מטרתה העיקרית של האבטחה הניידת היא שמירה ופיקוח על שטחים שלמאבטח אין אפשרות לצפות לעברם או לפקח עליהם. הדברים אמורים בעיקר לגבי קייטנות הפועלות בשטח גדול, פתוח, או בשטח שיש בו עצמים המגבילים את שדה הראייה (חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו”ב).

10.4.2  הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה עבורו או מסביב לקייטנה, לאורך קו התיחום או הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת הנערכת בקייטנה – הכול לפי ההנחיות שייתנו רכז הביטחון ומנהל הקייטנה.

10.4.3  במהלך הסיור יסרוק הפטרול את השטח באופן שוטף כדי לאתר “חפצים חשודים” או מפגעים אחרים העלולים לסכן את הקייטנים. הסיור ייעשה בנשק צמוד ויכלול אמצעי קשר לדיווח באשר לאנשים, ל”חפצים חשודים” או לכל התפתחות שיש בה סכנה לקייטנה. בכל מקרה כזה יש לדווח מיידית, באמצעי הקשר, לאחראי לביטחון, תוך שמירה על קשר עין רצוף עם הגורם החשוד.

11.  נשק מסוג אקדח – הוראות מחייבות לגבי בדיקה ופריקה

11.1 יש להפנות את האקדח בזווית של 45 מעלות כלפי הקרקע, לאזור ריק מאדם ומעצמים בלתי חדירים העלולים להחזיר נתזים (קיר בטון, מתכת, ברזל וכיו”ב).

11.2  במהלך הוצאת המחסנית מהאקדח אין לגעת בהדק. את המחסנית יש לאחוז בין הזרת לקמיצה.

11.3 יש לוודא שאין מחסנית בכלי על ידי הכנסת אצבע אל בית המחסנית.

11.4 יש לדרוך את האקדח שלוש פעמים, ובפעם השלישית יש למשוך את הצינה לאחור ולתפסה באמצעות עצר המחלק.

11.5 יש לבצע בדיקה ויזואלית של פתח ההפלטה (מקום יציאת התרמילים) של האקדח. הבדיקה תיעשה תוך כיפוף הראש אל האקדח; אין להעלות את האקדח אל העין. יש לבצע בדיקה משולשת (של בדיקת המחסנית, בית הבליעה והנוקר – בסדר זה). יש לוודא שלא נותרו כדור או תרמיל בבית הבליעה או על פני הצינה.

11.6 יש לשחרר את הצינה ולאחר מכן להכניס אצבע לבית המחסנית ולשחרר את הנקירה.

11.7 לצורך התחמשות מחדש יש להכניס את המחסנית לכלי, לוודא שהיא תפוסה ולהשיב את האקדח לנרתיקו כאשר האגודל של היד האוחזת באקדח שומר על פטיש האקדח במהלך הכנסת האקדח לנרתיק (כדי למנוע דריכה מלאה או חלקית).

הערות

א.  קיימים אקדחים (כגון FN וסטאר M30) שבהם המחסנית חייבת להימצא בתוך האקדח כדי לשחרר נקירה. יש לוודא שהמחסנית ריקה מכדורים, ואם אין אפשרות לעשות זאת אפשר ללחוץ באמצעות האצבע על “הטובלן” הממוקם בתוך בית המחסנית.

ב.   במשך תהליך הבדיקה/הפריקה של הנשק כולו יש לאחוז בו בזווית של 45 מעלות כלפי הקרקע, ובמטווחים – כלפי חומת המפגע בלבד.

12. הוראות פתיחה באש

12.1  הגדרות

12.1.1  סכנת חיים: סכנה של אבדן חיי אדם או של חבלה מסוכנת בגופו.

12.1.2  נשק חם: כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ וכד’.

12.1.3  נשק קר: סכין, פגיון, גרזן, אלות, מוטות מתכת וכד’.

12.1.4  אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח אש אם התקיפה לא תיפסק.

12.2  עקרונות כלליים

12.2.1  השימוש בנשק לעבר אדם מותר רק כשהוא דרוש באופן מיידי, לשם הגנה על היורה או על אדם אחר מפני תקיפה שלא כדין שנשקפת ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לאדם אחר.

12.2.2  השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה, לרבות אזהרה מוקדמת, בתנאי שאין בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו ואין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף המסכן חיים.

12.2.3  נחיצות השימוש בכלי הירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

12.2.4  לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע בו ולמנוע ממנו את השלמת התקיפה. אם אפשר לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה.

12.2.5  פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה באנשים אחרים הנמצאים בטווח האש. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

12.2.6  אם התוקף נמלט, אין לירות בו, אלא אם הוא עדיין מסכן חיים. במקרה של המשך סכנה לחיים, אם אפשר למנוע את הסכנה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה. אם הדבר אינו אפשרי, מותר לירות לעבר גופו.

12.2.7  אם ידוע למאבטח כי התוקף אינו חמוש כלל בנשק חם או בנשק קר, אין לירות בו, שהרי אין נשקפת ממנו סכנה לחיים. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

12.2.8  בכל אירוע של פליטת כדור מנשק חובה על המאבטח לדווח למנהל הקייטנה ולהתייצב בתחנת המשטרה הקרובה. כמו כן חלה חובה על מנהל הקייטנה לדווח על האירוע לקב”ט הרשות.

12.3  פעולות לאחר סיום הירי

 • פריקת הנשק (בהתאם לנוהל)
 • טיפול רפואי
 • דיווח
 • סריקות
 • בידוד אזור הירי
 • עריכת תחקיר.

13. הטיפול ב”חפץ חשוד” – עקרונות

13.1  פעולות שיש לעשות

13.1.1  יש לאתר את מקום החפץ והמודיע.

13.1.2  יש לתחקר את המודיע לגבי החפץ החשוד.

13.1.3  יש למסור את פרטי התחקור באמצעי הקשר למשטרה הנמצאת בדרכה למקום.

13.1.4  יש לפנות את האזור מקהל סקרנים ברדיוס של 50 מ’ לפחות.

13.1.5  יש להפעיל מערכת כריזה (אם קיימת), מגה-פון ומדריכים ואזרחים במקום כדי להרחיק את הקהל.

13.1.6  יש לפנות לאזרחים באזור הרלוונטי בבקשה לפתוח דלתות וחלונות.

13.1.7  יש לבדוק את האפשרות לכיוון התנועה אל דרכים עוקפות.

13.1.8  יש להקפיד על שמירת מרחק בטיחות מהחפץ החשוד במהלך עבודת החבלן.

13.1.9  יש להמתין להוראות החבלן המטפל (ייתכן שיהיה צורך בסריקות לאיתור מטענים נוספים).

13.2  פעולות שאין לעשות

13.2.1  אסור לבדוק את החפץ החשוד ואת תכולתו – גם לא בעין.

13.2.2  אסור להרים את החפץ החשוד ואסור להזיזו.

13.2.3  אסור להרחיק את החפץ ממקום הימצאו.

13.2.4  אסור להמתין לחבלן ליד החפץ החשוד.

13.2.5  אסור להימצא באזור הסכנה מעבר לזמן הדרוש לצורך הרחקת הקהל.

13.2.6  אסור לאפשר לילדים/למבוגרים לחצות את השטח הסגור.

13.2.7  אסור לאפשר לכלי רכב לחצות את אזור הסכנה (למעט מכוניות כיבוי אש ואמבולנסים בנסיעת חירום).

13.2.8  אסור לפתוח את האזור לתנועה לפני קבלת אישור ברור מהחבלן המטפל.

13.2.9  אסור להפנות גב לקהל בעת חסימת האזור, כדי למנוע כניסת קהל לזירת האירוע.

13.2.10 אסור לעזוב את מקום האירוע אלא לאחר החזרת שגרת החיים התקינה.

14. אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום

בכל קייטנה יימצאו האמצעים שיפורטו להלן במצב תקין ושמיש ובסטנדרטים המחייבים:

14.1   אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון, טלפון סלולרי או מכשיר ליצירת קשר עם מוקד הפועל 24 שעות ביממה ובאופן רצוף (במפקדה או במשרד הקייטנה תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי טלפון חיוניים: משטרה או צה”ל לפי אזורי האחריות, מכבי אש, מד”א, בית חולים קרוב, קב”ט מקומי וכו’); אמצעי קשר פנימי, כגון מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה ו/או מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל הקייטנה

14.2   יציאת חירום בקייטנות יום במבנה שנמצא בתחום היישוב (לפחות יציאה אחת נוסף ליציאה הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי פינוי (לפחות שניים ובכיוונים נוגדים), במרחק של 300–500 מ’ מאזור הקייטנות

14.3   שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים בקייטנת יום ובקייטנת לילה (קייטנה עם לינה) המתקיימות בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב בעת אירוע חירום

14.4   אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה – כמפורט בטופס אישור העסקים של הקייטנה ובהנחיות הבטיחות.

15. נספחים

נספח א: תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים בקייטנה מחוץ ליישוב שאיננה מגודרת.

נספח ב: תקן (מינימום) מאבטחים לקייטנה מגודרת מחוץ ליישוב.

דילוג לתוכן