Skip links

סבסוד קייטנות קיץ 2017 בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

כל הפרטים על סבסוד קייטנות קיץ 2017 בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

עיקרי נוהל קייטנות 2017 (מעודכן לתאריך: 20/06/2017)

 1. סבסוד הקייטנות מיועד לכל הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.
 • לרשימת יישובים בגליל – לחצו כאן
 • לרשימת יישובים בנגב –  לחץ כאן
 • רשימת שכונות ורחובות בפריפריה חברתית: בתוך הנוהל שמצורף.
 1. סבסוד המשרד יינתן על ידי המשרד לרשות המקומית בלבד ולא ישירות להורים או גופים. רישום הזכאים לקייטנות יתבצע על ידי הרשות המקומית ובאחריותה המלאה. המשרד אינו אחראי בשום היבט לקייטנות ותפעולן.
 2. לבדיקת היישובים הזכאים וגובה ההנחות יש לפנות לרשויות המקומיות במקום מגוריכם בלבד.
 3. מפעילים או להורים זכאים – ילדים בוגרי גני טרום – טרום חובה, טרום חובה וחובה.
 4. גובה הסבסוד לילד ללא תיעדוף כלשהו הינו 300 ₪.
 5. גובה הסבסוד לילד שמשפחתו מוכרת על ידי מחלקת הרווחה או זכאית להנחה של 50% לפחות בארנונה הינו 600 ₪.
 6. הבקשות מוגשות על ידי הרשויות המקומיות. לרשויות יש חודש להגיש את הבקשות. הבקשות מוגשות לפני פתיחת הקייטנות בפועל ומתבססות על נתונים מדויקים.
 7. כל הקייטנות מתקיימות על פי חוק.
 8. התעריף לקייטנה שנמשכת 15 ימים, 5 שעות ביום: עד 852 ₪ כולל

נוהל סבסוד קייטנות קיץ בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

רקע

1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן- “המשרד”( רואה חשיבות רבה בחיזוק החוסן האזרחי, צמצום פערי הזדמנויות ושיפור איכות החיים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. בהחלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-2015/11/1 נקבע כי המשרד יפעל בתחום החברתי-קהילתי במטרה לחזק את הקהילות המקומיות. במסגרת נוהל זה, המשרד מבקש לסייע לרשויות מקומיות ולתושבי הרשויות המקומיות באמצעות סבסוד קייטנות. הקייטנות הן השלמה למפעל החינוך המתנהל במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים הסדירה. הקייטנות נערכות בחופשת הקיץ, בדרך כלל במחזורים של שבועיים עד שלושה שבועות ולעתים אף חודש שלם, והן פועלות משעות הבוקר עד שעות הצהריים או אחר הצהריים. לקייטנות יש חשיבות מנקודת המבט של סיוע להורים עובדים, שכן הן מצמצמות את הפער בין זמני הפעילות של מערכת החינוך ובין זמני העבודה של ההורים. בשני ההקשרים שהוצגו לעיל יש חשיבות הן לזמינותן של מסגרות אלו, קרי לקיומו של היצע מספיק שלהן, והן לעלות שלהן בעבור ההורים. בהתאם לזאת, מדיניות המשרד הינה לסייע לצמצום פערי הזדמנויות עבור תושבי הפריפריה החברתית והגאוגרפית.

הערות כלליות:

א. ועדה מטעם המשרד תדון בעניין הקצאת תקציב לטובת קייטנות, מתקציב שהמשרד ייעד לכך.

ב. התקציב יאושר, אם אכן נכון וראוי לתתו, על-פי עקרונות של סבירות ושוויון.

ג. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של הנוהל.

ד. כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין. החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

2. הגדרות

בנוהל זה אלה:

א. פריפריה חברתית – כהגדרתה בהחלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-2015/11/1 בעניין שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל-“המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל”, ובשינוי הגדרת הפריפריה החברתית לעניין תחומי פעילותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במסגרת התיקון להחלטת הממשלה מספר 1453 מיום ה-2016/5/15 .

1 .הרשויות המקומיות הבאות )כל שטח הרשות המקומית(: ביתר עילית, טייבה, ירושלים, מודיעין עילית, כפר קאסם, לוד, אלעד, בית שמש, רמלה, אום אל פחם, טירת הכרמל, באקה אל גרביה, בני ברק, טירה, קלנסוואה, קריית מלאכי, עמנואל, פוריידיס, ג‘ת, רכסים, ערערה, דלית אל כרמל, ג‘סר א- זרקא, אבו גוש, עוספיא, קריית יערים, כפר ברא, בית אל, מעלה עירון, זמר, חריש, קריית 2 ארבע, כפר קרע, ג‘לג‘וליה, בסמ”ה. מועצות אזוריות: נחל שורק, הר חברון, שפיר, חבל יבנה, מטה בנימין.

2 .שכונות בפריפריה החברתית – הרשויות המקומיות הבאות רשאיות להגיש בקשות לנוהל זה, אך רק עבור אירועים המיועדים לתושבי השכונות, ברחובות וביישובים המפורטים בנספח לנוהל זה ומתקיימים בשטחן. רשימת השכונות נקבעה בהחלטת הממשלה מספר 1453 מיום ה-2016/5/15.

3 .ישובים במועצות אזוריות – יישובים המאופיינים בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1453 מיום ה-2016/5/15 ומצויים בתוך מועצה אזורית שאיננה כלולה ברשימה ומפורטים בנספח לנוהל זה, המועצות רשאיות להגיש בקשות לנוהל זה, אך רק עבור אירועים המיועדים לתושבי הישובים, המפורטים בנספח לנוהל זה ומתקיימים בשטחן.

ב. נגב – כל הרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ”ב-1991.

ג. גליל – כל הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ”ג-1993.

ד. קייטנה – מסגרת חינוכית חלופית לבוגרי גני טרום-טרום חובה, טרום חובה וחובה בתקופת החופש הגדול. על הרשות לדאוג ולאשר כי הקייטנה פועלת בהתאם לכל הנהלים, האישורים והתנאים הקבועים בדין.

ה. זכאים – ילדים בוגרי גני טרום – טרום חובה, טרום חובה וחובה.

ו. מבקש התקצוב – רשות מקומית אשר בתחומה פועלות קייטנות עבור תושביה, על פי כל כללי נוהל זה.

ז. גוף מפעיל – תאגיד עירוני או גוף הנבחר ע”י הרשות המקומית להפעלת הקייטנות בהליך מכרזי.

3. מטרות התקצוב:

א. סיוע בתקצוב בסבסוד קייטנות ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

ב. צמצום פערי הזדמנויות ושיפור איכות החיים עבור תושבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

ג. חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי.

ד. סיוע להורים מועסקים.

4. הגופים המתוקצבים:

רשויות מקומיות הממוקמות בתחומי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית כהגדרתם בסעיף 2 .יובהר בזאת כי סבסוד המשרד יועבר לידי הרשות המקומית בלבד, והמשרד לא יתנהל ישירות או יקצה תקציבים לגופים מפעילים או להורים.

5. תנאי סף לקבלת תקצוב:

על מבקש התקצוב לעמוד בכל התנאים דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו:

א. מבקש התקצוב הינו רשות מקומית.

ב. הרשות המקומית ממוקמת בשטח הנגב, הגליל או הפריפריה החברתית.

ג. הרשות המקומית יוזמת ומפעילה קייטנות עבור ילדי הרשות המקומית.

ד. הקייטנות נערכות בשטח הרשות המקומית.

ה. הרשות המקומית תקצה את הסבסוד לזכאים בהתאם לתבחינים שוויוניים, שיאושרו על ידי היועץ המשפטי של הרשות המקומית.

ו. קייטנות במגזר החרדי והמגזר הנוצרי:

במגזר החרדי ובמגזר הנוצרי מרבית הקייטנות נערכות על ידי עמותות, מלכ”רים, חברות לתועלת הציבור וכדומה. המשרד יכיר בקייטנות שנערכות על ידי גופים אלה, בכפוף לכך שאותם גופים מפעילים את גני הילדים ברשות גם במהלך שנת הלימודים. דהיינו, במקרים בהם מערכת החינוך, החרדית והנוצרית, מופעלת על ידי זכיינים המפעילים את גני הילדים לאורך כל שנת הלימודים וכן בחודשי הקיץ במתכונת קייטנות, המשרד יכיר בזכיינים אלה כגופים מפעילים של הקייטנות עבור הרשויות המקומיות. במקרים אלה יאושר סבסוד לקייטנות על פי כל תנאי הנוהל. יודגש כי הסבסוד יועבר לרשות המקומית בלבד והיא האחראית הבלעדית על ההתחשבנות והתשלומים מול הגופים המפעילים/הזכיינים.

ז. קייטנות בקיבוצים/מושבים/ישובים קהילתיים:

קייטנות הנערכות ביישובים אלה יוכרו בכפוף לכך שהן מופעלות על ידי אותם הזכיינים/גופים מפעילים אשר מפעילים את גני הילדים לאורך כל שנת הלימודים וכן בחודשי הקיץ במתכונת קייטנות. דהיינו, מערכת החינוך באותם יישובים מופעלת על ידי אותם גופים/זכיינים שמפעילים את גני הילדים במהלך שנת הלימודים. יודגש בשנית, קייטנה אינה יכולה להיות למטרות רווח. הסבסוד יופחת או יבוטל ככל שיתברר כי הקייטנה כללה מרכיבי רווח.

ח. הרשות המקומית לא הגישה בקשה לסבסוד קייטנות 2017 במסגרת הנוהל המקורי אשר מועד ההגשה האחרון היה 2017.6.8 בשעה 00:14 .רשויות אשר הגישו בקשות לסבסוד אינן רשאיות להגיש בקשה נוספת במסגרת נוהל זה.

6. תנאי סף לקייטנה:

א. הקייטנה עומדת בכל הדרישות הרגולטוריות לקיום קייטנות ועומדת בכל דרישות הדין, החוק, הנהלים וההוראות הרלבנטיות בנושא קייטנות. הקייטנה קיבלה את כל האישורים הנדרשים להפעלתה ופועלת על פי כל דין.

ב. הקייטנה מתנהלת במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו.

ג. הקייטנה תימשך לכל הפחות 3 שבועות (15 ימים). הקייטנה תימשך לכל הפחות 5 שעות ביום. הקייטנה יכולה לכלול צהרון. בכל מקרה, סבסוד המשרד לילד אחד לא יגדל מעבר לתקרה המצוינת.

ד. הקייטנה תציע למשתתפיה מגוון של פעילויות.

ה. להלן מחיר מקסימלי להורה לרישום הילד לקייטנה המוכר על ידי המשרד לצורך אישור סבסוד. יובהר כי במידה ועלות הפעלת הקייטנה לרשות לילד תהא נמוכה ממחירים אלו, יופחת מרכיב הרווח מהסבסוד או יבוטל הסבסוד על פי שיקול דעתו של המשרד. להלן:

 • קייטנה שנמשכת 15 ימים, 5 שעות ביום: עד 852 ₪ כולל מע”מ.
 • קייטנה שנמשכת 20 ימים, 5 שעות ביום: עד 136,1 ₪ כולל מע”מ.
 • קייטנה שנמשכת 15 ימים, 8 שעות ביום: עד 1363 ₪ כולל מע”מ.
 • קייטנה שנמשכת 20 ימים, 8 שעות ביום: עד 817,1 ₪ כולל מע”מ.

4. לא יאושר סבסוד לקייטנה כלשהי שעלותה גבוהה מהעלויות לעיל. למען הסר ספק, לדוגמא, אם עלות הקייטנה היא 900 ₪ והיא נמשכת 15 ימים ו-5 שעות ביום, קייטנה זו לא תזכה לסבסוד כלשהו. נוסף על כך, כל קייטנה שעלותה מעל 817,1 ,₪ ללא קשר למספר הימים, השעות והיקפי הפעילות בפועל, תיפסל על הסף.

ו. בנוסף על האמור לעיל, המשרד מכיר בכך כי ישנן קייטנות היכולות להימשך תקופה קצרה יותר של שבועיים. הרשות רשאית להגיש בקשה גם לקייטנה שנמשכת שבועיים (10 ימים) במקרה זה תחשיב הקייטנה בסעיף ה’ לעיל וגם סבסוד המשרד יהיו יחסיים. כך, לקייטנה שנמשכת שבועיים גובה הסבסוד המקסימאלי יהיה 200 ₪.

יש להדגיש כי לא יינתן סבסוד כפול לילד עבור רישום לקייטנה גם ביולי וגם באוגוסט, וכל ילד זכאי לסבסוד פעם אחת. תחת קטגוריה זו, המחיר המקסימאלי של קייטנה לפני סבסוד יהיה 568 ₪ (10 ימים 5 שעות ביום), 909 ₪ (10 ימים 8 שעות ביום).

ז. מחירי הקייטנות לא כוללים עלות הזנה בסך של עד 16 ₪ ליום לילד, בקייטנות המתקיימות 8 שעות ביום וכוללות ארוחת צהריים.

ח. הקייטנות מיועדות לבוגרי גני טרום – טרום חובה, טרום חובה וחובה.

ט. הקייטנה אינה למטרות רווח. לא ניתן להגיש בקשה לסבסוד קייטנה בעלת מרכיבי רווח. במידה ויסתבר בדיווחים כי בקייטנה התקיים מרכיב רווח, סבסוד המשרד יוקטן בהתאם או יבוטל. אי לכך יובהר כי עלות הקייטנה בפועל לרשות לכל הפחות תהא שווה למחיר הקייטנה להורה.

י. כל הילדים וכל העובדים בקייטנה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ע”י הרשות המקומית. הקייטנה עומדת בכל דרישות ההפעלה על פי חוק.

יא. ככל ויאושר חוק בעניין פיקוח מחירים על קייטנות ציבוריות בטרם יאושר הנוהל, אז הגבלת המחירים תחול על נוהל זה.

7. היקף התקצוב:

א. המשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל לנוהל זה.

ב. יתרת עלות הקייטנה תמומן על ידי ההורים או הרשות המקומית.

ג. לכל רשות מקומית ייקבע תקציב. הסבסוד יינתן על ידי המשרד לרשות המקומית ולא ישירות להורים. רישום הזכאים לקייטנות יתבצע על ידי הרשות המקומית ובאחריותה המלאה. המשרד אינו אחראי בשום היבט לקייטנות ותפעולן.

ד. המשרד מכיר בכך שהרשות המקומית אינה יודעת בשלב זה את מספר הילדים שיירשמו בפועל. על כן, מומלץ לרשות להגיש בקשה בהסתמך על מספר הילדים שנרשמו בשנת 2016 או לבצע אומדן כלשהו.

ה. סך הילדים שיזכו לסבסוד ייקבע על ידי הרשות, בהתאם לתקצוב לו תזכה. בכל מקרה, ילד יוכל לזכות בסבסוד עבור השתתפות בקייטנה אחת בלבד.

ו. הסבסוד והתקצוב יבוצעו במספר שלבים:

כל רשות רשאית להגיש בקשה אחת. הבקשה תהיה לאחת משלוש הקטגוריות הבאות:

 • בקשה לסבסוד קייטנות לכלל הילדים הזכאים ללא תעדוף מסוים;
 • בקשה לסבסוד קייטנות לזכאים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת הרווחה או זכאי להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%
 • בקשה לסבסוד קייטנות הן לכלל הילדים הזכאים והן לילדים זכאים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת הרווחה או זכאי להנחה בשיעור של יפחת מ-50%.

בקשה לסבסוד קייטנות לכלל הילדים הזכאים ללא תעדוף מסוים

הרשות המקומית תגיש בקשה עבור מספר הילדים הזכאים עבורם היא מבקשת לקבל סבסוד.

 • גובה הסבסוד המקסימאלי של המשרד עבור כל ילד יהיה 300 ₪.
 • ההשתתפות העצמית של הורה במימון הקייטנה, לא תפחת מ-200 ₪ לילד אחד.
 • תשלומי המשרד לרשות המקומית יועברו על סמך מספר הילדים שנרשמו בפועל, ולא על סמך מספר הילדים שנרשם בבקשת הרשות המקומית. למען הסר ספק, בכל מקרה תשלומי המשרד לא יעלו על מספר הילדים המקורי שהוגש על ידי הרשות המקומית.
 • לגבי קייטנה שמחירה נמוך מ 500 ₪ לילד – המשרד יממן את הפער שבין העלות בפועל ל200 ₪.

בקשה לסבסוד קייטנות לילדים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת הרווחה או זכאי להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%.

הרשות המקומית תגיש בקשה עבור מספר הילדים הזכאים לסבסוד תחת קטגוריה זו.

 • גובה הסבסוד המקסימאלי של המשרד עבור כל ילד יהיה 600 ₪.
 • ההשתתפות העצמית של הורה במימון הקייטנה, לא תפחת מ-100 ₪ לילד אחד.
 • תשלומי המשרד לרשות המקומית יועברו על סמך מספר הילדים שנרשמו בפועל, ולא על סמך מספר הילדים שנרשם בבקשת הרשות המקומית ותעריף סבסוד המשרד של 80% מהעלות בפועל כפוף לתקרה של 600 ש”ח כאמור. לא תתבצע הגדלת תקציב לרשות המקומית מעבר לתקציב שאושר במקור.

בקשה משולבת

הרשות המקומית רשאית להגיש בקשה לסבסוד עבור ילדים ללא תעדוף וגם עבור ילדים אשר אחד מהורים מוכר על ידי מחלקת הרווחה או זכאי להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%.

 • כל התנאים לעיל יחולו על בקשה משולבת.
 • הרשות המקומית נדרשת לציין את מספר הילדים הזכאים תחת כל קטגוריה.
 • גם במקרה זה, התשלומים של המשרד יהיו על פי מספר הילדים שנרשמו בפועל ובהתאם לתעריפים המפורטים.

ז. גובה הסבסוד המדויק לכל ילד ולכל רשות ייקבע על ידי המשרד בהתאם למספר הבקשות שיתקבלו בפועל ובהתאם לתקציב הסופי שהמשרד יקצה לטובת הנוהל. הסבסוד יהיה אחיד ושוויוני בין כל הילדים וכל הרשויות המקומית. לדוגמה, ייתכן והסבסוד הסופי יהיה 250 ₪ לילד. סבסוד זה יינתן לכלל הילדים בכלל הרשויות המקומיות.

המשרד גם רשאי לאשר אחוז יחסי מהתקציב המבוקש על ידי הרשות המקומית. במקרה זה, אחוז זה יהיה זהה לכל הרשויות. לדוגמא, במידה והמשרד יחליט להשתתף ב-80% מסכום הבקשה, אחוז השתתפות זה, 80%, יהיה אחיד לכל הרשויות המקומיות.

ח. קייטנות שעלותן נמוכה מ-500 ₪:

 • ההשתתפות העצמית של ההורה לא תפחת מ-200 ₪ לילד ללא תעדוף.
 • ההשתתפות העצמית של ההורה לא תפחת מ-100 ₪ לילד אשר הוריו מוכרים על ידי מחלקת הרווחה המקומית או זכאים להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%.
 • הסבסוד הסופי ייקבע על פי עלות הקייטנה בפועל, ובהתחשב בכל תנאי הנוהל ובעיקר בשני התנאים לעיל בסעיף ז’. לשם המחשה, במידה ועלות הקייטנה הינה 400 ₪ – השתתפות ההורה לילד ללא תעדוף חייבת להיות 200 ₪. במקרה זה, סבסוד המשרד לילד לא יעלה על 200 ₪.
 • במקרה בו מדובר בילד שהוריו 6 מוכרים על ידי מחלקת הרווחה או זכאים להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%, השתתפות ההורה לילד לא תפחת מ-100 ₪ והשתתפות המשרד לא תעלה על 300 ₪. השתתפות המשרד תהיה עלות הקייטנה בפועל בהפחתת השתתפות ההורה (ובכל מקרה לא יותר מתקרות הנוהל).

ט. סבסוד על ידי הרשות המקומית:

 • הרשות אינה יכול להגיש בקשה לסבסוד קייטנה שעלותה גבוהה מהעלויות הנקובות בסעיף 6ה’ ולציין שהיא מסבסדת את ההפרש בין העלויות הנקובות בסעיף 6ה’ על מנת לעמוד בהוראות הנוהל. לדוגמה, במידה והקייטנה נמשכת 15 ימים, 5 שעות ביום, העלות המקסימאלית של הקייטנה יכולה להיות 852 ₪ לכל היותר.
 • הרשות המקומית אינה יכול להגיש בקשה לקייטנה במודל זה ולרשום כי עלותה הינה 1,000 ₪ והיא מסבסדת 148 ₪. בקשה זו תיפסל.
 • הקייטנה אינה ממומנת על ידי משרדי ממשלה נוספים.
 • הרשות המקומית רשאית להשתתף בסבסוד עלויות הקייטנה ולהפחית את השתתפות ההורים בתשלומים בפועל, מתחת ל-200 ₪ לילד ללא תעדוף ומתחת ל-100 ₪ לילד שהוריו מוכרים על ידי מחלקת הרווחה או זכאים להנחה מארנונה בשיעור גבוה מ-50%.

יודגש בזאת, משיקולי תקציב והיקף הבקשות, כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לסבסד את הקייטנות באופן דיפרנציאלי על פי הרמה החברתית-כלכלית של הרשויות המקומיות.

8. נהלי הגשה, אישור ודיווח:

א. בקשות יוגשו בשני עותקים (מקור והעתק) אך ורק על גבי טפסים ייעודיים שנקבעו על ידי המשרד המצ”ב כנספח.

ב. הבקשות לתקצוב יחתמו ע”י מורשי החתימה הסטטוטוריים של הרשות המקומית. כמו-כן, המסמכים הכספיים יחתמו גם על ידי גזבר הרשות המקומית.

ג. הרשות המקומית תצרף לבקשתה העתק של מודעת רישום לקייטנות וטופס רישום לקייטנות גם משנת 2016 וגם משנת 2017 ,על מנת שהמשרד יוכל לבחון את עלויות הקייטנות ולהבטיח כי מחירי הקייטנות לא התייקרו וכי מלוא ההנחה ניתנת להורים, זאת בהנחה כי מדובר באותו מתווה קייטנה ולא חל שינוי מהותי בין הקייטנות לאורך השנים.

 • במקרה שמדובר באותו מתווה של קייטנה ולא חל שינוי מהותי בין הקייטנות לאורך השנים, המשרד יכיר בהתייקרויות/שינויים בתעריפי הקייטנות בשיעור שלא יעלה על 10% בין השנים.
 • במידה שהשיעור גבוה מ-10%, על הרשות להעביר לידי המשרד בקשה מפורטת עם נימוקים והסברים אודות ההתייקרות, והמשרד יבחן את הסיבות להתייקרות ויקבל החלטה מנומקת האם הוא מכיר בסיבות ומאשר סבסוד לקייטנה או לא.

ד. לבקשה יצורפו (*):

 1. מס”ד המסמך – טופס בקשה, על צרופותיו ונספחיו הרצ”ב, מלא וחתום ע”י מורשי החתימה הסטטוטוריים והגזבר, בצירוף חותמת הרשות המקומית.
 2. אישור תקף לניהול פנקסי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.
 3. אישור תקף לניכוי מס במקור מרשות המסים.
 4. אישור/י פרטי חשבון/ות בנק מסניף/י הבנק/ים בו/בהם מתנהל/ים חשבון/ות הבנק של הרשות המקומית, אשר הופק לכל המאוחר 30 יום לפני יום הבקשה (יש לצרף אישור פרטי החשבון השוטף של הרשות אליו יועברו התשלומים).

ה. ככל שיידרש, הרשות המקומית תאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן תקציב והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, תמסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע”י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התקצוב ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות (כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, צילומי המחאות, תלושי שכר, פרסומים וכיו”ב).

ו. הרשות המקומית תגיש דרישת תשלום חתומה בצירוף דו”ח ביצוע חתום כמפורט בנספח הביצוע, בצירוף הצהרה חתומה, כתנאי לקבלת התקצוב המאושר לפי דרישות המשרד.

ז. הרשות מחויבת בכל פרסום הקשור לקייטנות, ובכל אמצעי התקשורת השונים (לרבות מודעות, אינטרנט וכדומה) לציין את שותפות המשרד בקייטנות, באמצעות רישום שם המשרד ולוגו. עמידה בתנאי זה הכרחית לצורך תשלומים בפועל.

9. עקרונות לקביעת גובה התקצוב המאושר

א. המשרד ייקבע את גובה התקציב הסופי לנוהל זה. התקציב ייקבע בהתאם למספר הרשויות שתגשנה בקשות לנוהל זה ולמספר הילדים הסופי בגינו מבוקש סבסוד.

ב. הסבסוד יהיה עד 300 ₪ לכל ילד ללא תעדוף.

ג. הסבסוד יהיה 80% ממחיר הקייטנה להורה בפועל עד לתקרה בסך 600 ₪ לכל ילד שהוריו מוכרים על ידי מחלקת הרווחה המקומית או זכאים להנחה בארנונה בשיעור שלא יפחת מ-50%.

ד. גובה הסבסוד המדויק ייקבע על ידי המשרד, בכפוף למספר הרשויות ומספר הילדים בגינם יבוקש סבסוד בפועל. הסבסוד יהיה אחיד ושוויוני לכלל הילדים בכל הרשויות המקומיות.

ה. המשרד רשאי לאשר אחוז יחסי מהסכום המבוקש על ידי כל רשות מקומית. במקרה זה, האחוז היחסי יהיה זהה ואחיד לכלל הרשויות המקומיות.

ו. התעריפים המקסימאליים לכל קייטנה הינם בהתאם לתעריפים המצוינים בנוהל זה. לא יינתן סבסוד לקייטנה שלא תעמוד בתעריפים לעיל.

10. בחינת הבקשות:

10.1 הבקשות יובאו לדיון בפניי הוועדה אשר תבדוק:

 • א. הגשת כל המסמכים והנתונים הנדרשים לבחינת בקשות הרשות המקומית.
 • ב. עמידת בקשת התקצוב בתנאי הסף שנקבעו בנוהל זה.

10.2 הוועדה תהא רשאית לפנות לרשות המקומית לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל שיידרש לה לשם בדיקת הבקשה, ושיתוף פעולה מלא של הרשות המקומית עם הועדה הינו תנאי סף לאישור התקצוב.

10.3 לאחר בדיקת שלמות הבקשות, עמידתן בתנאי הסף והערכתן, הוועדה תחלק את התקציב שנקבע לנוהל זה בין כל הבקשות שנמצאו כשירות לתקצוב, בהתאם לסעיף 9 לעיל.

10.4 סכום התקצוב המאושר לא יעלה בכל מקרה על הסכום המבוקש בבקשת התקצוב. ביצוע התקציב כפי שיועבר לכל רשות מקומית יהיה בהתאם למספר הילדים שהשתתפו בקייטנות בפועל ובהתאם לתעריפים המפורטים לעיל ובכל מקרה לא יותר מהתקציב המאושר.

11. אופן תשלום התקצוב:

א. התקצוב ישולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו”ח ביצוע מאושר וחתום ע”י 3 גורמים רלוונטיים – ראש הרשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת החינוך ברשות, ובצירוף הצהרה בדבר כמויות הילדים בפועל בהבחנה לאוכלוסייה ללא תעדוף וילדי רווחה.

ב. הרשות המקומית רשאית להגיש דרישה ראשונה לתשלום בגין סבסוד הקייטנות מיד לאחר פתיחת הקייטנות, החל מה-2017/7/1 ועד ה-2017/7/14 .דהיינו, בהתאם למספר הילדים שנרשמו לקייטנה והחלו את ההשתתפות בקייטנה בפועל, ולא להמתין לסיום הקייטנה בפועל. אמצעי זה נועד לאפשר לרשויות המקומיות להתמודד עם הוצאות הסבסוד הגבוהות מראש. בכל מקרה, דרישה לתשלום שתוגש תחת סעיף זה, לפני שהקייטנות הסתיימו, לא תעלה על 50% מהתקציב המאושר לאותה רשות מקומית בפועל. קבלת תשלום זה יהיה כפוף לחתימה על מסמך הוראת קיזוז המצורף כנספח. התשלום צפוי להתבצע בתאריך ה-2017/7/15.

ג. בהמשך לסעיף ב’ לעיל, הרשות המקומית רשאית לפנות למשרד בין ה-2017/7/5 ל-2017/7/12 ולבקש לעדכן את מספר הנרשמים בפועל. המשרד רשאי לשקול את בקשת הרשות המקומית לבצע הגדלה, אך אינו מחויב לכך. בכל מקרה, לא תאושר הגדלה בשיעור הגבוה מ-10% ביחס לבקשה המקורית שהוגשה על ידי הרשות ואושרה על ידי המשרד. ההחלטה האם לאשר הגדלה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

ד. יובהר, כי אישור התקצוב יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התקצוב.

ה. סכום התקצוב המשולם לא יעלה בכל מקרה על התקציב שאושר ע”י הוועדה.

ו. דיווח סופי בגין ההוצאות ניתן להגיש עד לתאריך ה-2017/12/31 .כל דיווח לאחר מועד זה לא יכובד.

ז. דו”ח הביצוע יוגש בהתאם לנספח המצורף. חשבות המשרד רשאית לפרסם/להעביר עדכון טפסים ייעודיים להגשת דו”חות ביצוע.

ח. הרשות המקומית תידרש לצרף לדרישת תשלום פרסומים לדוגמא וטפסי הרשמה לקייטנות לדוגמה, מהם ניתן יהיה ללמוד מה התשלום המבוקש מכל הורה בפועל.

12. כללי:

א. הנוהל יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. הודעה בדבר פרסום הנוהל תפורסם בעיתון בשפה העברית והערבית.

ב. בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות הסף ולאמות המידה על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.

ג. המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המפורטים לעיל.

ד. מקבל התקצוב אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי נוהל זה, כולן או חלקן.

ה. המשרד רשאי לבטל את הנוהל או חלקים ממנו או לפרסם נוהל חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת

13. הנחיות מנהליות להגשת בקשות לנוהל התמיכה

ארגון_הקייטנות_החזון_שלנו

א. הבקשות עבור סבסוד קייטנות קיץ 2017 ,על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לא יאוחר מיום ה-17.6.22 בשעה 14:00 על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן. בקשות שיוגשו לאחר השעה 14:00 בדיוק לא יתקבלו ע”י המשרד.

ב. לא יינתן מענה לשאלות הבהרה. מענה לשאלות הבהרה אשר נשאלו בעבר פורסם באתר המשרד.

ג. ניתן לקבל טופס הבקשה בפורמט Word ,יש לשלוח מייל לכתובת nataliez@png.gov.il, או ל-nataliya@png.gov.il ולבקש זאת. טפסים אשר יבוצע בהם שינוי יפסלו על הסף ולא יבדקו.

ד. אין מענה טלפוני בנושא קייטנות. נא לא להתקשר למשרד בנוגע לשאלות הבהרה!

ה. כל בקשה תוגש בשני העתקים (מקור והעתק).

ו. נא לא לצרף לבקשה העתק של הנוהל ו/או רשימת השכונות.

ז. הבקשות לסבסוד, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 8 בתל אביב, בתיבה שתוצב מחוץ למשרד. אין להגיש את הבקשות באופן אחר.

ח. המשרד רשאי לפסול בקשות תקצוב שלא הוגשו במועד. בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי לבקש הבהרות/השלמות.

ט. הכתובת להגשת הבקשות: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל רחוב שאול המלך 8 תל אביב בית אמות משפט קומה 10.

י. תשומת לב הפונים מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת המשרד לשם הגשת מסמכי הבקשה. לפיכך, מתבקשים הפונים להתחשב בתנאים אלו, שכן לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת הבקשות. באחריותם הבלעדית של הפונים לעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו בנוהל זה.

טופס בקשה לנוהל סבסוד קייטנות בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית רשויות מקומיות בפריפריה החברתית המוגדרות בסעיף 2א’ ורשויות מקומיות בנגב ובגליל על פי סעיפים 2ג’ ו-2ד’, חייבות למלא את כל הסעיפים לעיל ולחתום בסוף הטופס, בהתייחס לכל שטח הרשות המקומית וכל תושבי הרשות המקומית.

רשויות מקומיות על פי סעיף 2ב’ לנוהל ועל פי הפירוט בנספח, שלא נכללות באופן מלא בפריפריה החברתית, אלא רק מספר שכונות, רחובות או יישובים מהן נכללות בפריפריה החברתית, תמלאנה את הסעיפים בטופס הבקשה רק בהתייחס לשכונות, לרחובות וליישובים הנכללים בפריפריה החברתית. דהיינו, רשויות אלה לא תתייחסנה לכל שטח הרשות ולכל תושבים הרשות אלא רק לחלקים הנכללים בפריפריה החברתית. לדוגמה, עיריית תל אביב נדרשת להתייחס רק לילדים בשטח השכונות והרחובות הנכללים בפריפריה החברתית.

פרטים ונתונים כלליים:

א. שם הרשות המקומית: ____________________________________________________

ב. הרמה החברתית-כלכלית של הרשות המקומית על פי דירוג הלמ”ס______________________________

ג. שם איש הקשר: ___________________ תפקיד: _________________ טלפון: ________________ נייד: _____________ פקס: _________________דואר אלקטרוני:__________________________

ד. כתובת רשומה של הרשות המקומית___________________________________________________

ה. הקייטנה מתנהלת במבני קבע / במבנים קלים שהוקמו למטרה זו – נא לסמן את האפשרות המתאימה.

ו. אישור קיומו של ביטוח תאונות אישיות לעובדי הקייטנה והילדים המשתתפים בה – כן / לא (נא לסמן).

פרטי הבקשה:

ז. עלות קייטנה לילד______________________________________________________________

ח. מספר הימים הכולל לכל קייטנה_____________________________________________________

ט. מספר השעות היומיות בהן תיערך כל קייטנה_____________________________________________

י. עלות הזנה יומית לילד_____________________________________________________________

יא. עלות הזנה כוללת לילד בקייטנה______________________________________________________

יב. מספר הילדים ללא תעדוף בגינם מבוקש סבסוד___________________________________________

יג. סכום הסבסוד המבוקש לילד ללא תעדוף________________________________________________

יד. מספר הילדים אשר הוריהם מוכרים על ידי מחלקת הרווחה או זכאים להנחה בארנונה בשיעור העולה על 50% בגינם מבוקש סבסוד__________________________________________________________

טו. סכום הסבסוד המבוקש לילד אשר הוריו מוכרים ע”י מחלקת הרווחה או זכאים להנחה בארנונה_________

טז. סכום הסבסוד הכולל המבוקש מהמשרד________________________________________________

יז. האם הקייטנה מבוצעת ע”י גוף מפעיל? כן / לא (נא לסמן). יש לציין שם הגוף: ____________________

יח. האם אותו גוף מפעיל זכה בהליך מכרזי? כן / לא (נא לסמן). __________________________________ יש לצרף תקציר על הקייטנה, לוחות זמנים, פעילויות וכדומה.

בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד יקטין את התקציב המאושר באופן יחסי או יבטל את התקצוב במלואו. הרשות המקומית מצהירה בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלה, כי ברשותה ישנם כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין לקיים את הקייטנות, כי היא מקיימת את כל החוקים הרלוונטיים לקיום קייטנות וכי היא עומדת בכל הדרישות הדין, החוק, ההוראות והנהלים הרלבנטיים לקיום קייטנות.

הרשות מצהירה בזאת כי כל האחריות על הפעלת הקייטנות הינה של הרשות המקומית, וחלקו של המשרד מסתכם בהקצאת סבסוד )תקצוב( להפחתת מחיר הקייטנות לילדי הרשות המקומית בלבד.

ידוע לרשות כי ככל שהקייטנה מופעלת על ידי גוף מפעיל ולא ישירות על ידה, באחריותה לוודא כי הגוף המפעיל עומד בכל תנאי הנוהל ובכל הדרישות המצוינות בטופס זה ביחס להפעלת הקייטנה, וכי הרשות המקומית אחראית מול המשרד לקיומם של אלו. בחתימתה, הרשות המקומית מקבלת אחריות על עמידת הגוף המפעיל בכל הדרישות המפורטות בנוהל זה. ידוע לרשות המקומית כי במקרים בהם יתברר כי התנאים המופיעים בנוהל זה לא מתקיימים או חדלו מלהתקיים, יוכל המשרד לשלול את התקצוב שניתן מכוח נוהל זה.

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף פרטים כלליים לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.

שם: ________________ מס’ ת”ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________ מורשה חתימה (1) שם: ________________ מס’ ת”ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________ מורשה חתימה (2) _________

חותמת הרשות: __________________ תאריך: __________________________ אישור אני הח”מ _______________, עו”ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב’ ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, מר/גב’ ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני. חתימה וחותמת______

דו”ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקש התקצוב:

יש למלא את הדו”ח עבור קייטנה אחת בלבד. ככל שלרשות המקומית יש סוגים שונים של קייטנות וכפועל יוצא מכך לכל סוג קייטנה יש דו”ח מקורות ושימושים שונים, עליה למלא דו”ח זה בהתייחס לכל אחד מסוגי הקייטנות.

פרטים עלות קייטנה אחת – סה”כ בשקלים חדשים כולל מע”מ יש למלא את הפרטים בגין קייטנה אחת המונה עד 35 ילדים, ולציין את מספר הקייטנות שיופעלו על פי תקציב זה. ככל שברשות מתקיימות קייטנות עם עלויות שונות, דהיינו מספר סוגים שונים של קייטנות שלכל קייטנה יש עלות שונה, יש למלא טופס זה לגבי כל אחת מהקייטנות.

מקורות יש להקפיד כי המקורות יהיו על פי עלויות הקייטנה המקסימאליות המאושרות בנוהל זה.

השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – השתתפות לילד אחד. השתתפות הרשות המקומית בעלות הקייטנה, תורמים וכדומה. יש למלא סעיף זה במידה וישנה השתתפות בלבד. השתתפות ההורים. מספר הילדים בקייטנה אחת. יש לשים לב כי המספר המקסימאלי המותר הינו 35 ילדים לקייטנה אחת.

התקציב המבוקש מהמשרד לקייטנה עירונית אחת. מספר הקייטנות בגינם מבוקש התקציב, על פי תקציב הקייטנה.

שימושים – יש להקפיד כי השימושים יהיו על פי עלויות הקייטנה המקסימאליות המאושרות בנוהל זה. שכר גננות, סייעות, מדריכים וכו’. הוצאות בגין ארוחת בוקר ו/או צהריים. פעילויות הוצאה נוספת (יש להוסיף) הוצאה נוספת (יש להוסיף) הוצאה נוספת (יש להוסיף). סה”כ שימושים לקייטנה אחת השימושים לקייטנה/מספר הילדים.

חלוקה זו מלמדת על הוצאות הקייטנה לילד אחד. ההוצאות חייבות להיות זהות להכנסות. אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 2″( דו”ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקש התקצוב”) לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.

שם: ________________ מס’ ת”ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________ מורשה חתימה (1) שם: ________________ מס’ ת”ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________ מורשה חתימה (2) שם: ________________ מס’ ת”ז: ___________ חתימה וחותמת:______________________ רו”ח/גזבר במבקש חותמת התאגיד/רשות: __________________ תאריך: ________________________________

נספח:

דוח ביצוע קייטנות לבוגרי גני טרום-טרום חובה, טרום חובה וחובה , קיץ 2017 שם הרשות:__________________________ (*). יובהר כי ככל שלרשות המקומית יש סוגים שונים של קייטנות וכפועל יוצא תעריפי סבסוד שונים יש למלא דוח זה בנפרד לכל קייטנה.

א. נתונים אינפורמטיביים: פרוט עלויות הפעלת קייטנה לרשות

 • A:) שכר גננות ארוחות פעולות הוצאות נוספות (לפרט)
 • הוצאות נוספות (לפרט)
 • סה”כ פירוט מקורות מימון להפעלת הקייטנות: השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל השתתפות הרשות המקומית השתתפות ההורים אחר (לפרט)
 • סה”כ שם קייטנה, כמות ימי קייטנה, כמות שעות ביום, סה”כ עלויות הפעלת קייטנה לרשות: A) כמות נרשמים בפועל. B) עלות הפעלת קייטנה לילד. B/A) מחיר קייטנה להורה לילד 16

ב. דוח ביצוע פרטני (פירוט הדרישה לכל קייטנה):

קטגוריה כמות ילדים תעריף סבסוד המשרד סה”כ ביצוע הערות אוכלוסייה ללא תעדוף. השתתפות מינימאלית של הורה 200 ש”ח לילד ילדי רווחה/זכאי להנחה בארנונה 50% תעריף סבסוד המשרד – 80% מעלות קייטנה/מחיר קייטנה להורה ועד לתקרה של 600 ₪ השתתפות מינימאלית של הורה 100 ₪ לילד סה”כ

ג. דוח ביצוע מרכז לכלל הקייטנות אוכלוסייה ללא תעדוף ילדי רווחה/זכאי להנחה בארנונה 50% סה”כ כמות תעריף סה”כ כמות תעריף סה”כ קייטנה א קייטנה ב קייטנה ג קייטנה ד סה”כ ביצוע סה”כ תקציב.

על החתום: ראש הרשות גזבר ראש מחלקת חינוך

טופס בקשה לתשלום ראשון בהתאם לאמור בנוהל

רשות מקומית רשאית להגיש דרישת תשלום ראשונה עד ה-2017/7/14. על הרשות המקומית לחתום על מסמך זה כחלק מדרישת התשלום.

הרשות המקומית מבקשת בזאת לקבל מהמשרד תשלום בהסתמך על כמות ילדים שנרשמו נכון למועד הגשת דרישת תשלום ראשון על פי הפירוט כדלהלן: כמות ילדים שנרשמו עד למועד הגשת דרישת תשלום ראשון תעריף סה”כ אוכ’ ללא תעדוף אוכ’ רווחה סה”כ הרשות המקומית מצהירה בזאת כי מספר הילדים שנרשמו לקייטנות המופעלות על ידה למועד בגשת תשלום ראשון , באופן ישיר או על ידי גופים מפעילים עומד על ________.

1 .בכל מקרה, דרישה לתשלום שתוגש תחת סעיף זה, לפני שהקייטנות הסתיימו, לא תעלה על 50% מהתקציב המאושר לאותה רשות מקומית בפועל.

2 .התשלום יתבצע על פי מספר הילדים שנרשמו לקייטנות בפועל, ובכל מקרה לא יותר ממספר הילדים עליהם הצהירה הרשות המקומית בטופס הבקשה. בהמשך לכך, במידה ויסתבר כי מספר הילדים שנרשמו בפועל לקייטנות נמוך ממספר הילדים עליו הצהירה הרשות המקומית בטופס הבקשה, תקציב הרשות המקומית יופחת בהתאם באופן יחסי.

על החתום: ראש הרשות גזבר ראש מחלקת חינוך

נספח 18 – רשימת ישובים במועצות אזוריות זבולון:

עין כרם – בי”ס חקלאי רבבה. חואלד – עין נקובא. רחלים – כפר הנוער הדתי. עין ראפה – ערבות הירדן. ראס – עלי תירוש. משכיות אורנים. שדות מיכה רותם אבטין ישעי ייט”ב מנשה בית מאיר חמדת אלוני יצחק צובה גלגל אל עריאן גן רווה גיתית כפר פינס מעיינות גוש עציון אום אל קוטוף גזר אספר מייסר שעלבים מעלה עמוס חוף הכרמל באר טוביה בת עין בית הצבי כנות מגדל עוז מאיר שפיה יואב כפר עציון כפר גלים אל עזי כרמי צור עין חוד חוף אשקלון ניר עציון כפר סילבר מעגן מיכאל ברכיה עמק חפר חלץ מבואות ים עמק לוד נעורים כפר חב”ד לב השרון אחיעזר פורת שומרון חבל מודיעין יצהר בן שמן (כפר הנוער) איתמר ברקת ברכה מבוא מודיעים אלון מורה בארות יצחק כפר תפוח מטה יהודה אבני חפץ קריית יערים מוסד ברוכין

נספח 19 – רשימת שכונות ורחובות שם הרשות שכונות ורחובות

1. אור עקיבא היובל, פארק תעשייה צפוני: שד‘ ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילן. בן גוריון, קנדי (צפון), שז”ר: סנטלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שד‘ הנשיא וייצמן, ציוני מנחם. אזור תעשייה (דרום),נווה אלון, קנדי(דרום): שד‘ הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב קוק, רוטשילד, ציוני מנחם.

2. אור יהודה ההסתדרות (דרום) – דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות. קריית גיורא (דרום) – אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורד. מרכז העיר – שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנדה. עמידר – החלוצים, הל”ה, סיני, עולי הגרדום, שד’ בן פורת מרדכי. כפר ענה, נווה רבין – אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חיים. קריית גיורא (צפון) – סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חיים. ההסתדרות (צפון) – ההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירושלים, שד’ הבנים.

3. אשדוד אשטרום, רובע ג’ (צפון)- חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד’ סנה משה, האדמו”ר מבעלז. רובע ז’ (צפון- מערב)- אליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי, עקיבא בן מהללאל, רשב”י, שמעון בן שטח. רובע ח’ (מערב)- היסמין, שד’ הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותם. רובע ז’ (דרום- מזרח)- יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, רשב”י, שמעון בן שטח. נווה יונתן, רובע ג’ (צפון)- הפלמ”ח, מבצע ברק, חטיבת כרמלי, חטיבת גולני, חטיבת הנגב. רובע ג’ (מרכז)- הפלמ”ח, הרב אברמסקי, הרב רוזובסקי, סנש חנה, שד’ עוזיהו. מתחם אלתא, קרית פוניבש, רובע ג’ (דרום)- רבי עקיבא, אדמו”ר מפיטסבורג, הפלמ”ח, חפץ חיים, סנש חנה. רובע ב’ (צפון), שכ’ ונטורה- יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז’בוטינסקי, הנשיא ויצמן. רובע א’ (צפון – מזרח)- משמר הירדן, שבי ציון, ז’בוטינסקי, הראשונים, ההסתדרות. רובע ב’ (דרום-מזרח)- קבוץ גלויות, הרב הרצוג, יצחק הנשיא, בורוכוב, הרב מימון. רובע ו’ (מזרח)- גור דב, שחם יואב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפירא אברהם. רובע ו’ (מערב)- שד’ בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן יוסף שלמה. רובע ד’ (דרום-מזרח)- הרב שאולי, קרן היסוד, שפירא משה חיים. רובע ח’ (מזרח)- הכלנית, הנורית, הרותם, שד’ הפרחים, מבוא הדמומית. רובע ב’ (דרום-מערב)- קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגדיר, המעפילים. רובע ו’ (דרום)- מילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשוילי. רובע א’ (דרום- מזרח)- ההגנה, הראשונים, רוגוזין, שבי ציון, אח”י אילת. רובע ח’ (דרום)- דרך בגין מנחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, שד’ הפרחים.

4. אשקלון ז’בוטינסקי, שמשון (מערב)- ביאליק, ההסתדרות, ז’בוטינסקי, יוספטל, הפורצים. שמשון (מרכז ב’)- טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק, י.ל פרץ. גבעת הפרחים, שכ’ דרומי- אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן. גבעת ציון, כרמי ציון- השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים. שקמים, שמשון (מרכז א’)- ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר אברהם, יוספטל. רמת בן גוריון, שמשון (צפון)- ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל, שפינוזה. נווה אלונים- משה, ניצנים, עגנון, שד’ שפירא, ההסתדרות. גולדה- שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד’ שפירא.

5. בת ים הרחובות- בר יהודה, השקמה, בר אילן, בלפור, יצחק שדה, רבינוביץ’, הנביאים. עמידר (מזרח)- קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים. הרחובות- שד’ העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב. הרחובות- ישראל בן ציון, יהודה הלוי, ז’ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, הקוממיות. הרחובות- האורגים, ד”ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פייר. אזור תעשייה- החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ”ט בנובמבר, העבודה. רמת ים- שד’ יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילן. עמידר (צפון)- הגיבורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד’ העצמאות. רמת יוסף (מרכז)- שד’ יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ’ הצפורנים, סנה משה.

6. זיכרון יעקב מול היקב, נווה שרת, רמת צבי- דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד הקסמים, קיבוץ גלויות 20.

7. חדרה כפר ברנדייס, שיכון ברנדייס- שרת משה, השיטה, בן צבי יצחק, האלון, ברנדייס. אלי כהן, גבעת אולגה (דרום)- ה’ באייר, השופטים, מבצע עזרא, שבטי ישראל, הצוקים. חופים, עין הים- אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדר. וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית- ארבע האגודות, הסהרון, מבצע עובדה, שמעוני דוד, אהרונסון. אולגה ג’, אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה (מזרח), קידמת ים- הראשונים, הקרן הקיימת לישראל, יש”י, הרב בוזגלו, הרב ניסים. גבעת אולגה (מערב), כפר הים- שד’ בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים, המעפילים, הנגב. פאר- נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל.

8. חולון ג’סי כהן (דרום)- מכס וג’סי כהן, שד’ בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונוביץ’, התנאים. קריית מיכה- אגוז, החמנייה, הרב ניסים יצחק, התנאים. ג’סי כהן (צפון), שיכון חדש- התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד’ יוספטל. הרחובות- הבנים, המעפילים, מבצע סיני, שד’ הוז דב, גבעתי.

9. חיפה ואדי רושמייה, עיר תחתית (מזרח)- דרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הגיבורים, דרך צייזל ירוחם, אני מאמין. עיר תחתית (מזרח)- מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, קבוץ גלויות. העיר התחתית (מרכז) שער פלמר- שיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד’ המגינים. עיר תחתית (מרכז) ככר פלומר- ככר פלומר, עין דור, דרך יפו, דרך העצמאות, שד’ המגינים. ואדי ניסנאס (דרום – מזרח)- כורי, שד’ הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי. ואדי ניסנאס (מערב), עיר תחתית (מערב)- דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין דור, שד’ הציונות. הדר (צפון-מזרח), מרכז הדר (צפון)- שמריהו לוין, הנביאים, הרצל, חסן שוקרי, החלוץ. הדר מזרחי (מערב), ואדי סאליב- ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאל. הדר מזרחי (דרום)- השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל. נווה גנים (צפון)- הגיבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהודה. הדר הכרמל, מרכז הדר (דרום)- תל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף, פבזנר. הרצליה, מרכז הדר (צפון – מערב)- שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד’ הציונות, הנביאים. הדר מזרחי (מזרח), נחלה- מיכאל, בר כוכבא, הגיבורים, הרצל, יל”ג. קרית שמואל (מערב)- בעלי התני”א, שטרן יוסף, שד’ ורבורג, הרב לוין אריה, משה חיים שפירא. קרית אליעזר (מערב)- אבנר, דרך אלנבי, צה”ל, שד’ ההגנה, יואב. כבאביר- גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדה. רמת ויז’ניץ- אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך. מעונות גאולה- הרב קניאל, גאולה, האר”י. חליסה- רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגיבורים.

10. יבנה נאות בן גוריון- הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד’ דואני. רמות וייצמן, שכ’ טרומיים- שד’ דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג’ג’ אהרון. נאות אשכול- העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג’ג’ אהרון, שד’ דואני.

11. יהוד- מונוסון הרחובות: שבזי, אלטלף אברהם, נורדאו, סירקין, מוהליבר.

12. נס ציונה גבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק- אצ”ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין, הרמן מאיר.

13. נתניה נאות שקד (אזורים) מזרח- גרינבוים, שמורק, סטופ, שד’ בן צבי, סולד הנריאטה. אום חאלד, סלע- רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבוים. פרדס הגדוד- התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנד. רמת ידין (דורה צפון)- עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים. רמת ידין (דורה דרום)- נחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד’ בן צבי, הנביאים. נאות גנים (שיכון ותיקים- דרום), נאות חפציבה- השומר, שפרינצק, ארלוזורוב, לנדאו שמואל, בוסל. קריית נורדאו (צפון – מזרח)- שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל, לבון פנחס. קריית נורדאו (דרום – מזרח)- שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור. קריית נורדאו (צפון – מערב)- ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי, שניאור זלמן. נאות הרצל, עמידר- אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזן. מרכז העיר (מזרח)- הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון.

14. פתח תקווה יוספטל- בת שבע, ירושלים, יבנה, הוותיקים, ברנר. גני הדר- דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן אליעזר, קהילות יעקב. עמישב (דרום)- עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם 21, צפת.

15. קריית אתא גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי- בן עמי, ז’בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ, דרך מנחם בגין. בן גוריון- אינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגייט.

16. קריית ביאליק צור שלום (צפון)- שד’ ח”ן, חיים, יוספטל גיורא, ז’בוטינסקי, עגנון ש”י.

17. קריית ים הרחובות: גולומב אליהו, רמב”ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד’ ויצמן. אזור התעשייה- הנגב, תבור, הגליל, שד’ אלון יגאל, שד’ ירושלים. ש אגש- יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצק. שיכון טיבר- הראשונים, צה”ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס. הרחובות: להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה”ל, שד’ ההסתדרות, שד’ ירושלים שיכון עמידר- סוקולוב, מצדה, שד’ ויצמן, הירדן, להמן הרברט.

18. קריית עקרון נווה עובד, נווה אשכול, שכ’ קרן היסוד (צפון)- שבזי, שרת משה, הבנים, אלי כהן, הרצל.

19. ראש העין צה”ל, רמב”ם (מזרח), שכון א’- בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן עזרא, צה”ל. אביב, שכון ב’- מלכי ישראל, יהודה הלוי, ג’ון קנדי, הנביאים, וולפסון.

20. ראשון לציון רמת אליהו (צפון)- סנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ’, דרך צה”ל. רמת אליהו (דרום)- אנילביץ’, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור זלמן. רמת אליהו (מערב)- תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, הרב מינץ.

21. רחובות קריית משה (צפון), קריית רכטמן (אזור תעשייה)- מלחמת יום הכפורים, גבריאלוב, ששת הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי. קריית משה (דרום)- מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, סמדר, ששת הימים, דפנה.

22. תל אביב- יפו גבעת עלייה- בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדם. יפו (דרום)- חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד’ ירושלים. יפו (מרכז)- מיכאל אנג’לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, שד’ ירושלים. תל כביר (דרום)- גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל גיבורים. התקווה (מרכז)- סמדר, לח”י, אצ”ל, נתן, רוני. התקווה (מערב)- לח”י, התקווה, טרפון, יאיר, יקותיאל. הארגזים, עזרא- שתולים, לח”י, חירותנו, תשרי, נתיבות. יפו, שיכוני חיסכון- יפת, נחמן מברסלב, צהתל”י, שד’ הבעש”ט, שד’ חב”ד. יפו ג’ (צפון)- פיקוס, סהרון, שד’ ירושלים, שד’ הבעש”ט, יפת. יפו (צפון – מערב)- חבר הלאומים, שד’ ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, מדרשת תנחומא. יפו (צפון-מזרח)- דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החיים. יפו ב’- צפון, נווה עופר (תל כביר)- אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי, צונץ. גבעת התמרים (יפו ד’- צפון)- הרב הלר חיים, שד’ ירושלים, קוץ’ אדוארד, הרב הלר חיים, רובינשטיין יצחק. התחנה המרכזית (החדשה)- מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון, צמח דוד. שפירא (דרום)- מאור הגולה, מסילת ישרים, שד’ חכמי ישראל, קבוץ גלויות, חכמי לובלין. אבו כביר- דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות, 3383. קריית שלום (מערב)- הקשת, קבוץ גלויות, דרך בן צבי, שד’ הוותיקים, אסירי ציון. ברית שלום (מזרח)- קבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל השריון. התקווה (צפון-מערב)- התקווה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ”ל, דרך ההגנה. התקווה (צפון-מזרח)- מושיע, אצ”ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד. בית יעקב- בועז, קלמן, איתיאל, לח”י, אצ”ל. דקר יפו א’9- נס לגויים, באר שבע, שד’ ירושלים, חסידי האומות, נחל הבשור. גבעת התמרים (דרום)- קהילת קנדה, חיננית, שד’ ירושלים, מחרוזת, פעמונית. נווה שאנן, התחנה המרכזית )הישנה), שפירא (צפון), מרכז המלאכה (מזרח), מרכז המלאכה (מערב), נווה אליעזר (מערב), נווה כפיר- ראש פינה, הגר”א, הגדוד העברי, הרכבת, בני ברק. הרחובות- גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנט. הרחובות- הקונגרס, לוינסקי, העלייה, צ’לנוב, שד’ הר ציון.

קראו עוד אודות ארגון הקייטנות והצטרפו אלינו “יחד יוצרים שינוי” החזון שלנו

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן