Skip links

מתווה מוסכם להפעלת ילדים ובני נוער בחינוך הבלתי פורמלי בתקופת נגיף הקורונה

מתווה להפעלת ילדים ובני נוער בחינוך הבלתי פורמלי בתקופת נגיף הקורונה

כללי : מגפת הקורונה דורשת התארגנות מיוחדת לפעילות עם ילדים ונוער. משרדי ההשכלה הגבוהה והמשלימה והבריאות יחד עם השלטון המקומי, תנועות וארגוני הנוער, רואים חשיבות גדולה בהפעלת הילדים והנוער במסגרות החינוך הבלתי פורמלי לטובת פעילות הפגתית, מניעת בדידות והגברת החוסן החברתי. בצד זה יש להקפיד על הנהלים והכללים אשר נקבעו.

המתווה מיועד עבור הגופים הנתמכים על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה בתחום החינוך הבלתי פורמלי: יחידות הנוער ברשויות המקומיות, תנועות וארגוני הנוער, החברה למתנסים מתנדבי שנת השירות ועוד.

יש לשים לב כי בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך (תש”ף- 2020) העדכניות ובכפוף לשינויי משרד הבריאות, הפעילות מותרת בערים בצבע ירוק צהוב וכתום בהיר (עם שיעור התחסנות גבוה).

מטרות המסמך:

 1. ההנחיות במסמך זה מיועדות לתת מענה לימי תקופת נגיף הקורונה, על מנת לקיים פעילות חינוכית ערכית פיסית גם תחת תנאים מגבילים;
 2. הפעילות כפופה למגבלות והנחיות משרד הבריאות ולתקנות והצווים כפי שיפורסמו מעת לעת. שמירת התנהלות נכונה תוך הקפדה על אורחות חיים המותאמים לתקופה תאפשר את קיום הפעילות תוך דגש על שמירת בריאותם של המשתתפים ואנשי הצוות;
 3. החזרת המשתתפים לפעילות דורשת היערכות מיוחדת והכנות ארגוניות ולוגיסטיות טרם תחילת הפעילות. על כל מסגרת לוודא שכל סניף של מוסד החינוך הבלתי פורמלי כהגדרתו במתווה זה (להלן – החב”פ) יעמוד במתווה לקיום הפעילות כפי שמובא במסמך זה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות באופן סדיר.

הגדרות:

 1. גוף/מוסד חב”פ – כלל הגופים הנתמכים על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה בתחום החינוך הבלתי פורמלי עד כיתה יב’; ובכלל זה מחלקות הנוער ברשויות המקומיות;
 2. סניף – כל מבנה/מרכז פעילות המיועד לפעילות בלתי פורמלית של גופים או מוסדות חב”פ השונים;
 3. מדריכים – צוותי ההדרכה השונים המובילים פעילות בלתי פורמלית במוסד, גוף או סניף חב”פ;
 4. “חניכים” או “משתתפים “- הנוטלים חלק בפעילות הבלתי פורמלית.

1. בעלי תפקידים:

1.1. מינוי “ממונה קורונה ארצי” – על כל גוף למנות “ממונה קורונה ארצי” שיהיה הגורם המקצועי במטה הגוף המעודכן בהנחיות המחייבות המתעדכנות מעת לעת, האמון על ההתנהלות המיוחדת הנדרשת בתקופת הקורונה והמנחה את נאמני הקורונה בגוף, במוסד ובסניפים השונים; יובהר שלעניין זה, בכל הנוגע ליחידות הנוער הרשותיות, ממונה הקורונה הוא ממונה הקורונה הרשותי, ואין צורך במינוי אדם נוסף.

1.2. בכל סניף יוגדר “נאמן קורונה” ותפקידו להתעדכן בהנחיות ממונה הקורונה, להנחות וללוות את מדריכי הסניף, הצוותים והחניכים בכל הקשור לנושאי הבריאות כפי שעדכן אותו ממונה הקורונה. כל סניף יעביר את שם נאמן הקורונה לממונה הקורונה במטה הגוף, וכן יעדכן בכל שינוי בזהות נאמן הקורונה.

2. תפקיד ממונה קורונה:

2.1. להכיר את ההוראות המחייבות כפי שיפורסמו מעת לעת, ולוודא שהן מיושמות הלכה למעשה על ידי “נאמן הקורונה” בגוף ובסניפיו;

2.2. לפתח מערך הדרכה בנושא הקורונה ל”נאמני הקורונה”, לצוותי ההדרכה ולחניכים וכן ליידע את ההורים בדבר הפעילות המותרת וכללי הבטיחות הנדרשים בכל מסגרת;

2.3. להנחות את “נאמני הקורונה” לפרסם במרחבי התנועה הפיסיים והדיגיטליים בסניפים, באמצעות מודעות נגישות ובולטות שבהן יפורטו הנחיות וכללי התנהגות מחייבים במרחב הפעילות הארגוני, ובכלל זה בחדרים, בחצרות, במסדרונות, בשירותים וכדומה;

“נאמני קורונה”

2.4. להנחות את “נאמני הקורונה” לוודא שבכל תחילת פעילות תהיה התייחסות לנושא ההיגיינה הנדרשת לכל אורך הפעילות וכן שמירה על ניקיון לאורך כל הפעילות ובסיומה;

2.5. להנחות וללוות את “נאמני הקורונה” בסניפים ולתת מענה לכל קושי או שאלה שעולים מהשטח;

2.6. לוודא כי ל”נאמני הקורונה” בסניפים יש את האמצעים הנדרשים לצורך שמירה על היגיינה בזמן הפעילות;

2.7. ממונה הקורונה יאסוף מנאמני הקורונה את מועדי ההכשרות ואת תוכנית ההכשרות לפי קבוצה;

2.8. באחריות ממונה הקורונה לבצע ביקורת ובדיקות מדגמיות בסניפי הפעילות לוודא כי התבצעה הדרכה וההכשרות עברו כמתוכנן. במידה ויעלה כי מוקד פעילות ספציפי לא קיים את ההכשרות כנדרש, תיסגר הפעילות עד להכשרת כל צוותי ההדרכה.

2.9. פעמיים בחודש, יקיים ממונה הקורונה הכשרה לכלל נאמני הקורונה בה יעלו הקשיים ויינתנו פתרונות להטמעה מיטבית של הכללים.

 3. תפקידי נאמן קורונה והרכז המקומי והכשרת המדריכים:

טרם הפעילות, על “נאמן הקורונה” לוודא כי:

3.1. הקבוצות פועלות בקפסולות קבועות של עד 50 חניכים בשטח פתוח;

 • א. יש ליידע את ההורים ואת החניכים מראש על החלוקה לקבוצות כאמור לעיל;
 • ב. יש לדאוג למספר מדריכים מתאים לכל קבוצה בהתאם שלעיל;
 • ג. לכל קפסולת חניכים יקבע מדריך קבוע; במידה והמדריך נעדר מהפעילות, יש להתייעץ עם נאמן הקורונה;
 • ד. אין לערב בין הקפסולות השונות, אין לאפשר מעבר של חניך מקבוצה לקבוצה

3.2. מתבצעת הכנת הסניפים לביצוע הפעילות וזאת באמצעות ניקוי, חיטוי, שילוט המרחבים הסגורים המיועדים לפעילות, אוורור חדרים, הזרמת מים ראשונים מכל הברזים למשך 2 דקות, כמו כן לנקות ולחטא ברזים כולל פיית הברז והמסנן;

3.3. נאמן הקורונה בעזרת רכז הסניף ישלח לחניכים ולהוריהם אגרת הנחיות לקיום הפעילות בתקופת הקורונה אשר תרכז רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים;

3.4. טרם אישור פתיחת הפעילות נאמן הקורונה יאסוף את כלל צוותי ההדרכה (בהתאם למספר המותר להתכנסות) ויעביר להם את הפעילות שאותה הם ידרשו להעביר לחניכיהם. בהתכנסות זו יחולקו למדריכים עזרי ההדרכה הנדרשים לפעילות שלהם;

3.5. כל מדריך יעביר לנאמן הקורונה את התוכנית לפעילות בנושא הימנעות מהדבקה ויקבל אישור טרם ביציאה לפעילות;

3.6. אין אישור לפתוח פעילות משום סוג ללא אישור נאמן הקורונה! באחריות כל גוף נתמך להמציא אישור מסודר ואחיד לכלל הסניפים עם לוגו של הגוף הנתמך;

3.7. באחריות נאמן הקורונה לוודא כי בתחילת כל פעילות, יעבור המדריך על רשימת הכללים המיוחדים ויוודא כי כל החניכים עומדים בכללים ופועלים לפיהם (קיום אישור בריאות, מסיכה, מדידת חום וכו’). נאמן הקורונה יבצע בדיקות מדגמיות בין הקבוצות וישוחח עם חניכים לוודא את ההפנמה שלהם את הכללים;

3.8. לכל קפסולת חניכים יקבע מדריך קבוע; במידה והמדריך נעדר מהפעילות אין לקיים את הפעילות. במידה שמדובר על היעדרות ממושכת יש לשבץ מדריך קבוע אחר;

3.9. במידת האפשר רכז הסניף יוודא שתהיה מערכת פעולות מתוכננת מראש כך שתהיה הפרדה בזמנים/ימים בין הפעולות של שכבות גיל, במטרה לדלל את כמות המשתתפים המגיעים באותה העת למפגשים;

3.10. היסעים לפעילות מכל סוג יתקיימו במידת הצורך רק בהתאם לנוהל היסעים שמפרסם משרד הבריאות.

4. מהלך הפעילות:

4.1. כל חניך יגיע באופן עצמאי (רגלי או באמצעות רכב פרטי) למקום הפעילות שיקבע מראש ויועבר לידיעת המשתתפים והוריהם. למגיעים ברכב פרטי – יש להמתין ברכב כך שלא תיווצר התקהלות בכניסה. הגעה של המשתתפים לפעילות בתחבורה ציבורית או מועצתית, תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא זה;

4.2. הפעילות תתבצע בקבוצות על פי ההוראות וההנחיות המתעדכנות מעת לעת ועל פי מספר האנשים הרשאים להתכנס במקום סגור או פתוח ועל פי המותר במודל הרמזור לבתי הספר ביישוב הספציפי;

4.3. פעילות תתבצע כך שתהיה שמירה על מרחק של 2 מטר בין משתתף ומשתתף במהלך הפעילות; במהלך הפעילות יש להקפיד כי לא תתבצע פעילות שיש בה מגע פיסי בין המשתתפים ובכלל זה פעילות שיש בה העברת חפצים בין המשתתפים וכו’.

4.4. יש להימנע מכניסתם של ההורים למרחב הפעילות (סגור או פתוח);

4.5. חניכים ואנשי הצוות ימלאו הצהרת בריאות כנדרש; באחריות נאמן הקורונה לאסוף ולשמור את האישורים. מוצע לגופים הנתמכים לנסח הצהרה אחידה לכל גוף אשר תשמש כהצהרה כתובה או דיגיטלית;

4.6. אחריות הרכז או נאמן הקורונה לאסוף ולשמור את ההצהרות מידי יום פעילות (ניתן גם באופן דיגיטלי);

4.7. באחריות רכז הסניף לדאוג שבתחילה ובסוף כל פעילות ינוקו חדרי הפעילות, המתקנים והשירותים;

4.8. במהלך כל פעילות על המדריך לוודא שמירת ההנחיות והתקנות ולמנוע ככל הניתן מגע פיזי (חיבוקים ,לחיצות ידיים וכיו”ב) וכן מניעת התגודדויות ושמירת מרחק והימצאות כלל האמצעים והאביזרים הנדרשים לשמירה על היגיינה.

5. דגשים לפעילות בשטח פתוח:

5.1. הפעילות המותרת במסמך זה מתייחסת לפעילות בתחום הישוב ובשטח הפתוח. מספר המשתתפים בפעילות יקבע בהתאם להנחיות המחייבות העדכניות ובהתאם לצבע האזור;

5.2. מפגשים יתקיימו רק מחוץ למבנה ורק לאחר שהשטח אורגן בהתאם להנחיות המחייבות וכך שתהיה הפרדה ברורה בין הקבוצות, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים בין חניך אחד מהשני, לאורך כל המפגש מרגע ההגעה ועד לפיזור המשתתפים; יש להקפיד על שמירה של 100 מ’ בין קבוצה לקבוצה.

5.3. הפעילות תהיה תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים במרחב הפתוח;

5.4. עטיית מסכות תהיה בהתאם להנחיות המחייבות ובהתאם לגילי המשתתפים;

5.5. כאמור, הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות;

5.6. שתייה תהיה בבקבוקים אישים בלבד אשר הובאו על ידי המשתתפים, אין להעביר בקבוק שתיה ומזון בין המשתתפים.

6. בשלב זה לא מאושרת פעילות בתוך מבנה אלא פעילות מחוץ למבנה בלבד

7. נוהל פעולה בעת גילוי מקרה קורונה:

עם קבלת הודעה ע”י לשכת הבריאות/הורה/גורם אחר על חולה מאומת בקרב חניך או מדריך של מוסד החב”פ, יש לפעול ע”פ סדר הפעולות הבא:

7.1. לוודא כי החולה אינו נוכח בפעילות ופועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת (פינוי חניך מאומת אשר נמצא בפעילות או חניכים הנדרשים לבידוד ייעשה בתיאום עם ההורים והרשות המקומית תוך רישום, דיווח, מעקב ושליטה);

7.2. נאמן הקורונה הסניפי ידווח באופן מיידי לממונה הקורונה של הגוף ולממונה הקורונה הרשותי ויפעל לפי הנחייתם;

7.3. ממונה הקורנה הרשותי ו/או ממונה הקורונה של הגוף ידווחו לגורמים הממונים במשרד הבריאות;

7.4. אנשי מוסד החב”פ יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים (משרד הבריאות, רשות מקומית) לצורך חקירה אפידמיולוגית מלאה;

7.5. בשלב ראשון ומידי, השכבה הגילאית תיסגר לפעילות עד להגעת מסקנות החקירה האפידמיולוגית. במידה שיש סיכוי כי גם גורמים אחרים (מדריכי הקבוצה לדוגמה) היו במגע עם החולה המאומת יש לעדכן גם אותם ולמנוע מהם להגיע לפעילות עד לקבל הנחיה אחרת מהגורמים הממונים;

7.6. בסיום החקירה האפידמיולוגית הראשונית אשר תבוצע כאמור בהמשך, יוגדרו אלו שנדרשים לבידוד ביתי ואלו שאינם נדרשים לבידוד ביתי יוכלו לחזור לפעילותי לאחר שתתקבל החלטה על כך;

כיתבו תגובה