Skip links

הנחיות מלאות למתנפחים ע”פ חוזר מנכל

מנהל קייטנה יקר לפניכם לקט ההוראות המחייבות בשימוש במתקנים מתנפחים , אופן הפעלתם וחובת הבדיקה והערכות כ”א לפני במהלך ובסיום הפעילות

 הפעלת מתקנים מתנפחים

מתקנים מתנפחים המהווים אטרקציה מלהיבה, טומנים בחובם, בשימוש לא נכון, פוטנציאל סיכון. במהלך השנים אכן אירעו תאונות ופציעות רבות בגלל חוסר זהירות ואי מילוי הנחיות. שימו לב: מסמך זה מאינו בא במקום חוזר המנכ”ל, אלא משמש ככלי עזר להדגשה ולחידוד התפקידים של המנהל ואחראי הפעילות.

נושאים חשובים לבדיקה מתקנים מתנפחים באחריות מנהל / אחראי פעילות

1 . וודא כי המפעיל נושא שתי תעודות:

תעודת מנהל אתר מתקנים מתנפחים בתוקף. על המפעיל להציג תעודה המעידה שעבר הכשרה מתאימה מטעם גוף המכשיר מנהלי אתרים של מתקנים מתנפחים, וכן עבר השתלמות ריענון אחת לשנתיים.

תעודה בתוקף של מגיש עזרה ראשונה. מנהל האתר יישא בתעודה תקפה המעידה על הכשרה זו וכן על השתתפות בקורס רענון אחת לשנתיים. לחילופין, מנהל האתר רשאי להעסיק אדם אחר שהוכשר לשמש כמגיש עזרה ראשונה.

2 . ודא כי לא קיימים מתקנים אסורים! בחוזר מנכ”ל מפורטים המתקנים האסורים בשימוש.

א. מתקן השור הזועם אסור להפעלה במוסדות חינוך.

ב. מתקן ברכות קצף אסור להפעלה במוסדות חינוך.

ג. מתקן קיר טיפוס עד 4 מ’ מחייב מפעיל צמוד, וכל משתמש חייב להיות חגור ברתמת טיפוס תקנית ואמצעי אבטחה תקינים נגד נפילה. בנוסף, מתקן זה מחייב מפעיל מוסמך לקירות טיפוס או מדריך טיפוס וגלישה מוסמך.

ד. מתקן טיפוס במים או מגלשה בברכה מחייב שעומק המים לא יפחת מ- 2 מ’.

3 . בדיקות ואישורים מחייבים למתקנים: על המפעיל להציג את קיומם של הדברים הבאים:

א. קיומו של תיק בטיחות לכל מתקן ולכלל המתקנים: על המפעיל להציג את תיק הבטיחות לכל מתקן ומתקן )המתקנים הממוקמים באירוע – ראה תיק מתקן בנוהל חוזר מנכ”ל מתנפחים(, את הבדיקות של כל מתקן, את הבעיות והתקלות שהיו בו ואת השיפורים שבוצעו.

ב. הצגת אישורי הבדיקות הנדרשות הכוללים את הבדיקות הבאות:

בדיקה של מתקן חדש: ע”י מכון התקנים הישראלי או על ידי מעבדה מאושרת ומוסמכת.

בדיקה שנתית: הצגת אישורים שהמתקנים המופעלים באירוע, נבדקו במהלך השנה האחרונה, אושרו, על ידי ובחתימת מעבדה מוסמכת ונמצאו תקינים.

בדיקה לפני פעילות: יש לחייב את המפעיל – מנהל אתר מתקנים מתנפחים, לבדוק את האתר לפני הפעילות ולדווח שהכל תקין.

מקרים מיוחדים: כאשר מוקמים מעל 10 מתקנים או כשתנאי השטח בעייתיים יש לשקול
הזמנת גוף בודק שיבדוק את עמידות ההתקנה בתנאים הספציפיים וחשמלאי שיבדוק את
פריסת קווי אספקת החשמל למתקנים, הגנות נגד התחשמלות וכל דרישת חוק אחרת.


4 . ביטוח: על המפעיל להציג פוליסת ביטוח המכסה חבות צד ג’ וחבות מעסיקים.

5. ביצירת קשר עם המפעיל יש לסכם בין השאר את הפרטים הבאים:
סיור מוקדם עם המפעיל, מספר ילדים, גילאים, עוזר מפעיל לכל מתקן )מתקנים עם מגלשות שני
עוזרים אחד למעלה אחד למטה( מנהל אתר מתקנים בעל תעודה נוכח במקום ומנהל את האירוע
ומפקח עליו, סיכוני בשטח, בטיחות חשמל ועוד…
בהזמנת העבודה יחתום המפעיל על הצהרות כדלהלן:
א. המפעיל מצהיר כי הוא יודע את נהלי הבטיחות כפי שכתובים בחוזר מנכ”ל ומתחייב
ליישמם.
ב. המפעיל מצהיר כי פרטי הציוד תקינים ושלמים, לרבות: חבלי טיפוס, עוגנים, מזרני
בלימה, מפוחים וכבלי חשמל.
ג. המפעיל ימלא את שמו בבירור, חתימה ותאריך.

הפעלת מתקנים מתנפחים עם מים

א. יש אישור להפעלת מתקנים מסוג מגלשת מים ללא איגום בלבד.
ב. יש לוודא כי הקרקע תחת המתקן יכולה לספוג כמות גדולה של מים מבלי שיקוו שלוליות.
ג. שאר המתקנים מבוססי המים אסורים לשימוש )שכשוכית, מגלשת מים עם נקודת איגום וכד'(.

גיל המשתתפים
א. גילאי 4 ומעלה: מגלשות מים קטנות )עד 90 ס”מ(. יש לשקול את התאמת המתקן לגיל הילדים ולאופי
התנהגותם
ב. גילאי 6 ומעלה: מגלשות מים גדולות )גובה 4.10 ומעלה(. יש לשקול את התאמת המתקן לגיל הילדים
ואופי התנהגותם.
ג. הפרש הגילאים של המשחקים במתקן לא יעלה על שנתיים עקב שיקולים של התנהגות זהירה ובטיחות
הילדים.

מפעילים: להפעלת מתקנים מבוססי גלישה )מגלשות( ומים נדרשים 2 מפעילים במתקן. מפעיל אחד
ימוקם בכניסה למגלשה ומפעיל שני בתחתית המגלשה. גיל המפעילים יהיה מעל 18 שנים.

אופן השימוש במים במתקנים מתנפחים

א. יש לקבע את צינור המים לחלק העליון של המגלשה ולאחת מדפנותיה, כך שלא ניתן יהיה להוציאו.
ב. יש לעשות שימוש במים הזורמים ישירות ממערכת המים הארצית, או ממאגר שעובר סינון וניקוי על פי
התקנים הנדרשים בבריכות שחייה.

סביבת המתקן
א. המשטח המקיף את המתקן צריך להיות מרוצף במרצפות נוגדות החלקה, או מכוסה דשא.
ב. המתקן יוצב בשטח מישורי ונקי מכל מפגע, 5 מ’ מכל צד.
חשמל
א. מפוח יופעל כל זמן השימוש של המתקן.
ב. אורכו של השרוול המתחבר למפוח יהיה באורך של לא פחות מ 2 מ’.
ג. קיבוע המפוח אל הקרקע, ומרחקו מהמתקן ישמרו בקפידה.
ד. המפוח יהיה יציב ומקובע ובשטח נפרד מתנועת הציבור. סביב המפוח
יהיו מחסומים למניעת גישת הילדים אליו.
ה. המפוח וכבלי הזינה בקרבת המתקן יהיו מוגבהים מהקרקע למניעת
מגע עם מים או מגע של ילדים.

תפעול מגלשות:
א. המשלח יקפיד לשלוח את הילד הגולש בזמן נתון
ושליחת הילד הבא בתור יתבצע רק אחרי שהילד
הגולש יצא מהמים באופן מוחלט. כלומר, לא
יתגלשו 2 ילדים בו זמנית באותו מסלול.
ב. יש להציב הוראות בטיחות ליד כל מתקן בהתאם
להנחיות וחוזר המנכ”ל לנושא הבטיחות.
ג. למקרה שיש תקלה בניפוח המתקן יש להוציא מיד את הילד הגולש ולהרחיק את האחרים.
ד. מתקן מנופח חלקית מהווה סכנה למשתמשים.
ה. חובה להשתמש במפוח השייך למתקן ומותאם לו, בלבד.
ו. הילד הגולש יגלוש במצב ישיבה בלבד כשרגליו הקדמיות לפנים ופניו לכיוון הגלישה.

הוראות מחייבות למתנפחים בים
א. אפודי הצלה
 כל החניכים ילבשו אפודי הצלה שסופקו למפעיל על ידי היצרן – אין לעשות
שימוש באמצעים אחרים שלא סופקו על ידי המפעיל.
 לפני הכניסה תוצב נקודת בדיקה של התאמת אפוד ההצלה לחניך.

ב. סגל:
 מציל אחד בעמדת תצפית על פי הוראות היצרן. )הערה: במידה והיצרן דורש יותר ממציל אחד או
יש יותר מעמדת מציל אחת, אזי יוצבו מצילים כנדרש(. בנוסף, יהיו מציל וסדרנים נוספים לשם
תחלופה ומנוחה.
 בנקודות בהן ישנה אפשרות כניסה למים או מגלשה, יוצב סדרן היודע לשחות.
 מע”ר \ חובש עם תיק עזרה ראשונה וערכת החייאה כנדרש בפעילות ימית.
 צוות חירום שיכלול מציל ועובד נוסף לשם טיפול באירוע חריג. הצוות יוצב על גבי סירה המתאימה
לצורך זה.
ג. המשתתפים:
 גילאי החניכים לא יפחת מתלמידי כיתות ה’ ומעלה.
 לבישת אפוד הצלה מאפשרת לשלב בפעילות, חניכים שאינם
יודעים לשחות.

ד. הוראות נוספות
 לפני ההגעה למתקן יש לבצע תיאום טיולים.
 היות ו”המתקן” הינו תוצר של חיבור מתקנים, יש לוודא את
חיבור זה תחילת הפעילות.
 לפני הכניסה למתקן, יקבלו המשתפים הדרכה, הוראות
הבטיחות יוצבו בעמדת הכניסה למתחם ובמקום ביצוע
ההדרכה לפני הכניסה למתקן.
 בעת פעילות מוסדות חינוך, המתקן לא יהיה פתוח לציבור
הרחב.
 עומק המים באזור המתקן, לא יפחת מ- 80 ס”מ.
 על המתקן יוצב שילוט המנחה על כיווני מסלול ההליכה במתקן
כמפורט בתרשים.

נקודות ע”פ חוזר מנכל להפעלת מתנפחים במוסדות חינוך

15.2.1            טבלת היערכות
טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות החוץ-בית-ספרית המתוכננת. כדי להשלים את ההתכוננות לפעילות יש לקרוא היטב את הטבלה, יחד עם ההנחיות הספציפיות המפורטות אחריה.

הפעלת מתקנים מתנפחים-רשימת תיוג
מס”ד    נושאים לבדיקה    סטטוס
(בוצע/לא בוצע)
1    תיק פעילות חוץ-בית- ספרית לרחצה בפארק מים

הפעילות החוץ-בית-ספרית תיערך על פי המפורט בתיק הפעילות שיכלול לפחות את אלה:
1.    תיאור הפעילות ומטרתה
2.    תדריכים כתובים לסגל, למלווים, למדריכים ולבעלי תפקידים אחרים הכוללים דרישות בטיחות ספציפיות
3.    תדריכים כתובים לתלמידים
4.    דרכי תקשורת ודיווח
5.    ריכוז האישורים המחייבים
6.    רשימות מסווגות של המשתתפים (תלמידים, מורים, מדריכים, מלווים אחרים, מלווים רפואיים)
7.    הוראות היערכות למצבי חירום, לעזרה ראשונה ולפינוי (ובכלל זה מספרי טלפון לשעת חירום).


2    אישורים
1.    מנהל הפעילות יוודא כי לכל מתקן קיים תיק מתקן (דוגמה לתיק מתקן ראה בנספח א) ובו יימצאו כל אלה:
1.1    תיעוד ממצאי הבדיקה הראשונית של המתקן שבוצעה בידי הגוף הבודק
1.2    אישור של הגוף הבודק כי הוא ביצע בדיקה שנתית באותה שנה
1.3    תיעוד תוצאות הבדיקה השנתית של המתקן
1.4    ממצאי בדיקות המתקן וסביבתו שנעשו לפני כל פעילות.
2.    השתתפותו של תלמיד בפעילות מותנית בהמצאת אישור כתוב של הוריו או של האפוטרופוס שלו. האישור יכלול הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת וכן הצהרה כי מצב בריאותו תקין ומאפשר את השתתפותו בפעילות.


3    רישיון עסק
1.    לאתר מתקנים מתנפחים נייד לא נדרש רישוי עסק, אך נדרש ביטוח התואם את הפעילות המתוכננת.
2.    לאתר קבוע למתקנים מתנפחים נדרש לבדוק שבידי בעליו או בידי הגוף המפעיל אותו מצויים המסמכים האלה:
2.1         רישיון עסק
2.2          ביטוח התואם את הפעילות המתוכננת.


4    התלמידים המשתתפים
1.    הפעילות מותרת מכיתה א’ ומעלה.
2.    לילדי כיתות גן מותרת הפעילות אך ורק באתר מתקנים מתנפחים מוסדר, בעל רישיון עסק כדין.
3.    יש לבחון אם קיימת מגבלה כלשהי ברישיון העסק של האתר או של הגוף המפעיל.


5    חלוקה לזוגות
לפני היציאה לפעילות יחלקו המלווים של כל קבוצה את התלמידים לזוגות ובנוסף יקיימו מפקדים על פי שמות.

6    מסירת מידע בכתב ותדריכים
1.    יש למסור לסגל תדריכים כתובים.
2.    יש לערוך לסגל תדריכים לפני היציאה לפעילות ובמהלכה.
3.    יש להעביר לתלמידים תדריכים לפני היציאה לפעילות, לפני העלייה על רכב ההסעה ולפני הירידה ממנו.
4.    יש לערוך לתלמידים תדריך לפני תחילת כל מקצה.

המלווים, המדריכים והמפעילים


1.    המלווים
2.    מספר המלווים ומאפייניהם בתנועה אל מקום הפעילות ובחזרה ממנו יהיה בהתאם לאישור הביטחוני שניתן למוסד החינוך על ידי הלשכה לתיאום טיולים של משרד החינוך.
המלווים של כל קבוצה יקיימו מפקדי זוגות ומפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:
2.1    לפני היציאה לפעילות, בתוך רכב ההסעה —
2.2    לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה או התנועה —
2.3    עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה —
2.4    בסיום הפעילות. —


3.    המדריכים והמפעילים
4.    ראה פירוט להלן.
8    בטיחות בנסיעה ברכב
1.    יש לתדרך את התלמידים בהנחיות ההתנהגות המחייבות.
2.    יש לתדרך את הנהגים בנוגע לציר התנועה ולמקומות העצירה.
3.    יש לוודא את נוכחותם של מלווים בכל רכב (בקדמת הרכב ומאחור).
4.    ד. יש לוודא חגירת חגורות בטיחות במהלך הנסיעה.
10    עזרה ראשונה והצלה .
1.    הליווי הרפואי בתנועה אל מקום הפעילות ובחזרה ממנו יהיה בהתאם למפורט באישור הביטחוני שניתן למוסד החינוך על ידי הלשכה לתיאום טיולים של משרד החינוך.
2.    על מנהל האתר להיות מוסמך כמגיש עזרה ראשונה (מע”ר), ועליו לשאת תעודה תקפה המעידה שהוא מבצע קורס רענון פעם בשנתיים.
3.    לחלופין מנהל האתר רשאי להעסיק אדם אחר שהוסמך לשמש מגיש עזרה ראשונה ונושא תעודה בתוקף.
11    אירועים חריגים
1.    יש לעצור את הפעילות ולוודא שאנשים נוספים אינם עלולים להיפגע.
2.    על כל אירוע ביטחוני או בטיחותי ועל כל אירוע שנעשה בו פינוי רפואי לבית חולים יועבר דיווח מיידי למנהל מוסד החינוך או לתנועת הנוער שהנפגע שייך אליה.

הנחיות מפורטות

15.2.2            רקע
15.2.2.1            מוסדות חינוך יוזמים מעת לעת פעילות הכוללת שימוש
15.2.2.2            במתקנים מתנפחים. פעילות זו אהובה במיוחד על הילדים ומסבה להם  הנאה רבה. עם זאת חשוב לדעת כי שימוש במתקן לא תקין או הפעלה לא  זהירה שלו עלולים להביא לפגיעה קשה של המשתמשים בו. לפיכך יש  לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לתחזוקת המתקנים ולהפעלתם ולהקפיד על יישום מדויק של כל הנחיות הבטיחות.
15.2.2.3            נוהל זה מותאם לתקן האירופי העוסק במתקנים מתנפחים.
15.2.2.4            אם יפורסם תקן ישראלי בנושא ישונה הנוהל בהתאם לתקן זה.
15.2.2.5            נוהל זה מבטל את הנוהל שהופץ במהלך השנים 2004-2003

15.2.3            הגדרות
15.2.3.1            מתקן מתנפח: מתקן שעשועים נייד, בעל נפח המושג
באמצעות אספקה מתמשכת של לחץ אוויר. על מתקן זה או
בתוכו יכולים המשתמשים לקפוץ, לגלוש, לטפס וכו’.
קיימים סוגים שונים של מתקנים מתנפחים; להלן רשימה חלקית שלהם:
מתקנים מתנפחים שטוחים
מתקנים מתנפחים הכוללים קירות צד (“טירה”)
מתקן רב-משחקים (“אתגרון”)
מגלשות יבשות
מגלשות רטובות
הר טיפוס
משחקים ( “בנג’י אופקי”, “הפל אותי”)
ספינה מתנדנדת
מתקנים מתנפחים בתוך ברכת שחייה (
מתקנים מתנפחים בים.


15.2.3.2        מפוח:
מכשיר המונע באמצעות מנוע חשמלי או מנוע בנזין
והמשמש לניפוח רצוף של מתקן השעשועים במשך כל זמן ההפעלה.


15.2.3.3        תופס המתקנים:
15.2.3.4            בעלי המתקנים או אדם/ארגון שמונה בידי בעלי המתקנים להפעילם.
15.2.3.5            מנהל אתר מתקנים מתנפחים:
15.2.3.6            אדם בעל הכשרה מתאימה אשר מונה בידי תופס המתקנים או מי מטעמו  לפקח על האתר ועל הפעילות המתקיימת בו, לתפעלו באופן בטוח
15.2.3.7            ולשאת באחריות לבדיקת המתקנים באתר ולתחזוקתם.


15.2.3.8        מפעיל מתקן:
15.2.3.9            אדם בוגר שמונה בידי מנהל האתר לפקח על השימוש במתקן המתנפח  במשך כל הפעילות ולזהות מצבים חריגים או מסוכנים ועבר הכשרה על  ידי מנהל האתר להפעלת המתקן המתנפח.

15.2.3.10        סדרן:
15.2.3.11        אדם העובד תחת פיקוחו של מפעיל המתקן ומסייע לו בהכוונת  המשתמשים במתקן ובפיקוח עליהם.


15.2.3.12        גוף בודק:
15.2.3.13        מהנדס או מכון התקנים הישראלי.


15.2.3.14        שטח סכנה:
15.2.3.15        השטח הסמוך למתקן המתנפח. בשטח זה אין להימצא כל עוד המתקן נמצא בתנועה או בפעולה. שטח זה יגודר, ויוצבו בו שלטים המתריעים על  אודות הסכנה הכרוכה בהימצאות בתוכו.

15.2.4            המשתתפים
15.2.4.1            הפעילות מותרת מכיתה א’ ומעלה.
15.2.4.2            לילדי כיתות גן מותרת הפעילות אך ורק באתר מתקנים מתנפחים מוסדר  בעל רישיון עסק כדין.
15.2.4.3            יש לבדוק עם מנהל האתר את מגבלות הגיל לכל מתקן ומתקן.

15.2.5            הדרישות ממנהל אתר מתקנים מתנפחים
15.2.5.1         מנהל האתר הוא הגורם המרכזי בכל הנוגע לניהול הבטיחות באירוע  שנעשה בו שימוש במתקנים מתנפחים.
15.2.5.2            לפיכך עליו להיות אדם שעבר הכשרה מתאימה מטעם גוף המכשיר מנהלי  אתרים של מתקנים מתנפחים ושברשותו תעודה המעידה על הכשרתו והכוללת פירוט של הנושאים שנלמדו במסגרתה (דוגמה לגוף מכשיר:חברת המתנ”סים או מכון וינגייט).
15.2.5.3            מנהל האתר יעבור הכשרה בהגשת עזרה ראשונה (בנוסף על הכשרתו כמנהל אתר מתקנים מתנפחים) ויישא תעודה תקפה המעידה שהוא עובר קורס רענון פעם בשנתיים.
15.2.5.4            לחלופין מנהל האתר רשאי להעסיק אדם אחר שהוכשר לשמש מגיש עזרה ראשונה.

15.2.6            בדיקות המתקנים
15.2.6.1            בדיקה של מתקן חדש:
כל מתקן חדש ייבדק על ידי מכון התקנים הישראלי בדיקה ראשונית  בטרם יוכנס לפעולה.
בבדיקה זו ייבדקו תכנונו ההנדסי של המתקן והתאמתו לפעילות  המיועדת. הבדיקה תכלול את כל חלקי המתקן.
בתום הבדיקה ייקבעו מגבלות השימוש והבטיחות במתקן.


15.2.6.2            בדיקה שנתית:
כל מתקן ייבדק פעם בשנה בידי גוף בודק.
בבדיקה ייבדקו היבטי התחזוקה והבטיחות של המתקן:
תקינות היריעה, תקינות התפרים של היריעות, תקינות אבזרי העזר (הידיות, הסולמות, החבלים, הסרטים, נקודות העיגון וכד’) ועוד.
15.2.6.3    בדיקה לפני פעילות: 
לפני כל פעילות ייבדקו המתקנים בידי מנהל האתר.בבדיקה זו ייבדקו תקינותם של כל חלקי המתקן ואופן התקנתם באתר מתקן שנתגלו בו תקלות יוצא מכלל שימוש עד שיתוקן.


15.2.6.4     מקרים מיוחדים: 
במקרים מיוחדים, כאשר מוקמים מעל 10 מתקנים או כאשר תנאי השטח  בעייתיים (רוח חזקה בשטח פתוח, אזור שאינו מישורי, אדמה חולית וכד’) ישקול מנהל האתר להזמין גוף בודק שיבדוק אף הוא את המתקנים  ויוודא את עמידות ההתקנה בתנאי השטח הספציפיים. בנוסף יזמין מנהל האתר חשמלאי בודק שיבדוק את פריסתם של קווי אספקת החשמל         למתקנים.

15.2.7            רישוי עסק
15.2.7.1        לאתר מתקנים מתנפחים נייד לא נדרש רישוי עסק, אך נדרש ביטוח  התואם את הפעילות המתוכננת.
15.2.7.2        אתר קבוע של מתקנים מתנפחים מחויב ברישיון עסק ובביטוח התואם את הפעילות המתוכננת.

15.2.8            מתקנים שיש לגביהם הגבלות ואיסור שימוש במערכת החינוך
15.2.8.1        מתקן השור הזועם אסור להפעלה במוסדות חינוך.
15.2.8.2        מתקן ברכות קצף אסור להפעלה במוסדות חינוך.
15.2.8.3        מתקן עם מים אסור לשימוש (מותר השימוש במתקנים המוצבים על המים בתוך  הברכה שיש לה רישיון להפעלת ברכה כחוק).
15.2.8.4        מתקן קיר טיפוס מעל 4 מ’ מחייב מפעיל מוסמך לקירות טיפוס או מדריך טיפוס וגלישה מוסמך, כולל רתמות ואמצעי אבטחה תקינים נגד נפילה.
15.2.8.5        מתקן קיר טיפוס עד 2 מ’ מחייב מפעיל צמוד, וכל משתמש חייב להיות חגור ברתמת טיפוס תקנית.
15.2.8.6        מתקן טיפוס במים מחייב שעומק המים לא יפחת מ 2- מ’ כדי לבלום את נפילת הילדים.

15.2.9            תיק מתקן
15.2.9.1            לכל מתקן יהיה תיק (דוגמה לתיק מתקן ראה בנספח להלן), ובו יימצאו כל הנתונים האלה:

15.2.9.1.1        ממצאי הבדיקה הראשונית של המתקן שבוצעה בידי הגוף הבודק
15.2.9.1.2        אישור של הגוף הבודק כי הוא ביצע באותה שנה בדיקה שנתית
15.2.9.1.3        תוצאות הבדיקה השנתית של המתקן
15.2.9.1.4        ממצאי בדיקות המתקן וסביבתו שנעשו לפני כל פעילות
15.2.9.1.5        הוראות בטיחות והפעלה של היצרן, של היבואן או של בעל המתקן  הכתובות בעברית ובערבית והכוללות הגבלות והתניות לשימוש במתקן  (מספר המשתתפים המרבי, המשקל המרבי, מספר המפעילים המזערי, תנאי הסביבה
15.2.9.1.6        והאקלים המתאימים, הוראות חילוץ וכד’) תאריכי הפעלת המתקן
15.2.9.1.7        תיקונים ושינויים שנעשו במתקן
15.2.9.1.8        תקלות ותאונות שאירעו במתקן.

15.2.10        מעורבות המנהל של מוסד החינוך
15.2.10.1    אין לקיים פעילות הכוללת שימוש במתקנים מתנפחים ללא אישורו של  מנהל מוסד החינוך.
15.2.10.2    בטרם יאשר מנהל המוסד את הפעילות יוודא הוא או מי מטעמו כי  מתקיימות כל הדרישות המקדמיות האלו:


15.2.10.2.1        קיים רישוי עסק במידת הצורך.
15.2.10.2.2        במקום הפעילות קיימים סידורי עזרה ראשונה ופינוי רפואי.


15.2.10.2.3        לכל מתקן יש תיק מתקן מסודר.
15.2.10.3    מנהל המוסד ידאג כי בידי מפעיל המתקן נמצאות הנחיות חוזר המנכ”ל בנושא הפעלת מתקנים מתנפחים.
15.2.10.4    מנהל המוסד ימנה אחראי מטעמו על הפעילות ויתדרך אותו בהתאם.המנהל ישקול לתגבר את האחראי במלווים בוגרים שיסייעו לו לפקח על   התלמידים ועל התנהלות הפעילות.
15.2.10.5    מנהל המוסד יעדכן את קב”ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית/הבעלות על פעילות שנעשה בה שימוש במתקנים מתנפחים  ויקבל ממנו תדרוך בהתאם לצורך.
15.2.10.6    בפעילות רבת משתתפים המתקיימת מחוץ למוסד החינוך יפעל מנהל המוסד בהתאם לדרישות הרשות המקומית, המבוססות על הנחיות חוק רישוי עסקים הנוגעות לאירועים מסוג זה. הנחיות אלו מקיפות בין השאר  נושאי ביטחון ואבטחה, בטיחות, עזרה רפואית, כיבוי אש ועוד.

15.2.11        הקמת המתקנים וההכנות לפעילות באחריות מפעיל המתקן
15.2.11.1    אין לקיים אירוע שנעשה בו שימוש במתקנים מתנפחים במקום פתוח ששוררים בו תנאי מזג אוויר לא מתאימים (גשם ורוחות, עומס חום כבד). במתקנים שקיימת לגביהם הגבלת רוח והמותנים בתנאי סביבה מוגדרים יש לנהוג על פי ההנחיות הרשומות בתיק המתקן.
15.2.11.2    המתקן ימוקם בשטח פתוח המרוחק מקווי חשמל, מגדרות, מעצים, מעמודים ומכל מכשול אחר.
15.2.11.3    השטח שעליו יוצב המתקן יהיה ישר ונקי מחפצים חדים העלולים לפגוע במתקן או במשתמשים.
15.2.11.4    בין מתקן למתקן יהיה מרחק של 5 מ’ לפחות.
15.2.11.5    בעת הקמת המתקן יש לוודא שלא מצויים ילדים בסביבתו.
15.2.11.6    לכל מתקן יוגדר “שטח סכנה” משולט. בשלטים תהיה הודעה על איסור התקרבות של משתתפים למתקן מחשש להיפגעות.
15.2.11.7    כל מתקן יעוגן באמצעות יתדות שמספרן כמספר נקודות העגינה  הקיימות במתקן. היתד תהיה עשויה ממתכת ואורכה יהיה 50 ס”מ לפחות. קשירת היתד למתקן תיעשה באמצעות חבל שעוביו 12 מ”מ לפחות. אם המתקן מותקן על רצפת אולם ספורט או על קרקע העשויה מאספלט או מבטון תיעשה העגינה באמצעות משקולות.
15.2.11.8    אם קיימת סכנה של נפילה מהמתקן החוצה יש להניח מזרני הגנה ביציאה  מהמתקן ובסביבתו הקרובה. מזרני ההגנה יהיו עשויים ספוג מצופה  שמשונית, ועובי הספוג יהיה 5 ס”מ לפחות. אם המתקן הוקם על משטח  דשא או חול אין צורך במזרני הגנה.
15.2.11.9    ליד כל מתקן או קבוצת מתקנים יוצב שלט עם הוראות השימוש   והבטיחות של מתקנים אלה ומגבלות השימוש בהם.
15.2.11.10    אם צפויה צפיפות גבוהה באתר בעת האירוע מומלץ לתחום את הכניסה  לכל מתקן. יש לסמן את הכניסה ואת היציאה.

15.2.12        מערכת החשמל
15.2.12.1    אספקת החשמל למתקנים תהיה מוגנת כחוק מפני סכנת התחשמלות.
15.2.12.2    יש לוודא שאספקת החשמל מתאימה למפוח.
15.2.12.3    כבלי החשמל העוברים באזור הפעילות יותקנו בגובה 3 .mVC מ’ או יונחו   על הרצפה ויכוסו בכיסוי
15.2.12.4    כל כבל חשמל יהיה מקובע וייקשר לעוגנים יציבים משני צדיו באופן שלא  יתנתק משקע החשמל במקרה של משיכה פתאומית.
15.2.12.5    הכבלים יעברו מאחורי המתקן ולא בחזיתו.
15.2.12.6    יש לפרוס את הכבלים ולא להשאירם גלולים על התוף למניעת התחממות יתר והיווצרות קצרים חשמליים.
15.2.12.7    חיבורי חשמל מורכבים (מעבר לחיבור שקע בתקע),אם יידרשו, יבוצעו  בידי חשמלאי מוסמך.
15.2.12.8    הארקות מיוחדות של המתקנים המתנפחים, אם קיימות כאלו, ייבדקו   בידי חשמלאי בודק.

15.2.13        המפוח-רשימת תיוג
15.2.13.1    ווידא שהמפוח של כל מתקן הוא מסוג מאושר וכי הוא מתאים לתקני הבטיחות וכן שרשתות ההגנה של המפוח שלמות.
15.2.13.2    המפוח יצויד בשסתום אל-חוזר למניעת יציאת אוויר מהירה.
15.2.13.3    המפוח יהיה קשור היטב לשרוול, ופתח היניקה יהיה חופשי מחסימות.
15.2.13.4    יש לייצב את המפוח ולקבע אותו לקרקע.
15.2.13.5    יש לקשור את כבל החשמל אל המפוח לפני נקודת החיבור.
15.2.13.6    יש למנוע גישה חופשית למפוח באמצעות שולחן או מחסום אחר.
15.2.14        לפני תחילת הפעילות יבצע מנהל אתר המתקנים המתנפחים  בדיקת בטיחות לכל מתקן בנפרד וכן לתשתית הכללית.
15.2.15        הבדיקה תוודא בין השאר את הפרטים האלה:
15.2.15.1    האתר מתאים לייעודו.
15.2.15.2    מניעת גישה למקורות אספקת החשמל (שקעים ראשיים וארונות חשמל),  למעט מנהלי האירוע-ובעלי תפקידים.
15.2.15.3    אבזרי העזר (מזרני הגנה, מחסומים, סרטי סימון, חבלים וכד’) מצויים  במקומם.
15.2.15.4    עיגוני המתקן תקינים ומחוברים במקומות הנכונים.
15.2.15.5    אין חורים או חתכים משמעותיים ביריעה או בתפרים.
15.2.15.6    המתקן נקי מחפצים זרים ומלכלוך.
15.2.15.7    נעשה שימוש במפוח המתאים למתקן.
15.2.15.8    לחץ האוויר הכולל מותאם לדרישות היצרן והוא חזק דיו כדי ליצור בסיס יציב וקשיח.
15.2.15.9    כבלי החשמל תקינים ושלמים, פרוסים נכון ואינם (Vחשופים לקהל.
15.2.15.10    חלקי חשמל כמו שקעים ותקעים תקינים ושלמים.
15.2.15.11    צינור אספקת האוויר מחובר היטב ובחזקה אל המפוח.
15.2.15.12    המפוח ממוקם מחוץ לתחום התנועה של הקהל.
15.2.15.13    אזור כניסת האוויר למפוח פנוי מחפצים זרים.
15.2.15.14    במקרים מיוחדים, כאשר מוקמים מעל 10 מתקנים או כאשר תנאי השטח  בעייתיים (רוח חזקה בשטח פתוח, אזור שאינו מישורי, אדמה חולית וכד’), ישקול מנהל האתר להזמין גוף בודק שיבדוק אף הוא את המתקנים ויוודא את עמידות ההתקנה בתנאי השטח הספציפיים. בנוסף יזמין מנהל האתר חשמלאי בודק שיבדוק את פריסת קווי אספקת החשמל למתקנים.
15.2.15.15    יש לבדוק את מערך כיבוי האש הקיים באתר ולשקול הצבת ציוד כיבוי  אש נוסף בהתאם לנסיבות.
15.2.15.16    לפני תחילת הפעילות יקריא מנהל האתר למפעיל המתקנים ולסדרנים  את הוראות ההפעלה והבטיחות של כל מתקן הרשומות בתיק המתקן, ויורה להם לפעול על פיהן.

15.2.16        הפעלת המתקנים
15.2.16.1    ליד כל מתקן יוצב מפעיל מתקן שעבר הדרכה מתאימה.
15.2.16.2    במתקנים שבהם פתח הכניסה נפרד מפתח היציאה, או במתקנים שבהם  מפעיל אחד אינו יכול לראות את הנעשה בכל שטח המתקן, יוצבו שני  מפעילים או מפעיל וסדרן.
15.2.16.3    המפעיל ישגיח על הפעילות במתקן במשך כל האירוע. אין להשאיר את המתקן ללא השגחה.
15.2.16.4    אלה תפקידיו של המפעיל:
15.2.16.4.1        הקפדה על עמידה במגבלות השימוש במתקן (גיל ומספר המשתמשים, מוגבלויות של תלמידים בעלי נכויות וכד’)
15.2.16.4.2        מניעת עישון בסביבת המתקן
15.2.16.4.3        מניעת הכנסת מזון או שתייה
15.2.16.4.4        הסברה לתלמידים את הוראות השימוש במתקן
15.2.16.4.5        הקפדה שהתלמידים יחלצו נעליים ויסירו חפצים אחרים העלולים לסכן     אותם לפני עלייתם למתקן
15.2.16.4.6        פיקוח על העלייה למתקן ועל הירידה ממנו
15.2.16.4.7        מניעת קפיצות במשטח הכניסה למתקן
15.2.16.4.8        מניעת השתוללות
15.2.16.4.9        הפרדה בין תלמידים גדולים וקטנים.
15.2.16.4.10    מניעת טיפוס על קירות צד או על חלקים שאין לטפס עליהם
15.2.16.4.11    מניעת גלגולים באוויר (“סלטות”)
15.2.16.4.12    הוצאת תלמיד לא ממושמע שהתנהגותו עלולה לפגוע באחרים
15.2.16.4.13    מעקב אחר כמות האוויר במתקן ולהרחיק במהירות את התלמידים  במקרה של תקלה באספקת האוויר או במקרה שנתגלה קרע גדול
15.2.16.4.14    פינוי תלמידים בעת מילוי דלק במפוחים המופעלים באמצעות מנוע  בנזין.
15.2.16.4.15    המפעיל ישתמש במשרוקית או ברמקול כדי להנחות את התלמידים ויוודא כי הם ממלאים אחר הוראותיו.
15.2.16.4.16    יש להקפיד שהמעבר בין המתקנים ייעשה באופן מסודר ובהתאם  להנחיותיו של מנהל האתר.

15.2.17        סיום הפעילות וקיפול המתקנים
15.2.17.1    לקראת סיום האירוע יש להודיע על כך לתלמידים.
15.2.17.2    לפני הוצאת האוויר יש לסרוק את המתקן ואת סביבתו ולוודא שלא  נשארו במקום חפצים אישיים (נעליים, בגדים וכד’).
15.2.17.3    יש להישאר ליד המתקן עד להתרוקנותו המלאה של האוויר.
15.2.17.4    בעת קיפול המתקן יש לוודא כי לא מצויים בסביבה אנשים או בעלי חיים.

15.2.18        הפעלת מתקנים בחוף ים או בברכה
15.2.18.1    הפעלת מתקנים מתנפחים בים מותרת רק בחוף מוכרז, בנוכחות מצילים  ובהתאם להנחיות מנהל החוף.
15.2.18.2    הפעלת מתקנים מתנפחים בברכה מותרת רק בברכה מוכרזת ובנוכחות  מצילים.
15.2.18.3    במתקן המצוי במים שגובהם מעל 80 ס”מ רשאים להשתמש אך ורק  תלמידים היודעים לשחות. על מפעיל המתקן לוודא שהתלמידים המשתמשים במתקן אכן יודעים לשחות.

15.2.19        מקרי חירום
15.2.19.1    במקרה של הפסקת חשמל, נפילת מתח חשמל או תקלה במפוחים יש להוציא מהמתקן את כל התלמידים ולוודא שכולם אכן יצאו. בנוסף יש  לדווח מיד למנהל האתר על התקלה. כיוון שבמקרה מסוג זה האוויר יוצא לאט יורדו התלמידים מהמתקן באופן מסודר ולא בבהילות.
15.2.19.2    במקרה שהאוויר יוצא מהמתקן במהירות ובפתאומיות (עקב חור במתקן, קריעה או תקלה במפוח) יש לחלץ את התלמידים במהירות מהמתקן ולדווח על כך למנהל האתר.
15.2.19.3    במקרה שאחד התלמידים נפגע בעת השימוש במתקן יש להפסיק את  הפעילות בו, להוריד ממנו את התלמידים, לטפל בנפגע ולדווח למנהל  האתר על התאונה. הפעילות במתקן תחודש רק לאחר קבלת אישור לכך ממנהל האתר.
15.2.19.4    במקרה של התפרעות תלמידים ואיבוד השליטה עליהם יש לעצור את  הפעילות ולהודיע על כך למנהל האתר.
15.2.19.5    במקרה של תקלה במערכת ההגברה והכריזה יש להפסיק את הפעילות עד  לקבלת אישור ממנהל האתר.
15.2.19.6    במקרה שמספר התלמידים במתקן מסוים רב מהמותר יש לעצור את  הפעילות במתקן, לפנות את האנשים, לסגור את המפוח, לדווח למנהל  האתר על הבעיה ולהמתין להנחיות ממנו.

    דוגמה לתיק מתקן (מגלשת הרים)
15.2.19.7    שם המתקן: מגלשת הרים
15.2.19.7.1        הדגם: 5588
15.2.19.7.2        המספר הסידורי:
15.2.19.7.3        תמונת המתקן:
15.2.19.7.4        תיאור כללי של המתקן
המתקן כולל מגלשה ומדרגות המצויות בתוך חלל סגור ומובילות אל     המגלשה.
15.2.19.8        נתונים טכניים
15.2.19.8.1            אורך: 10 מ’
15.2.19.8.2            רוחב: 3 מ’
15.2.19.8.3            גובה: 3 מ’
15.2.19.8.4            זווית השיפוע של המגלשה: 35°
15.2.19.8.5            נתוני המפוח: 0.5 כ”ס30 cfm ,
15.2.19.8.6            נתוני היריעה: יריעת בעובי 1 מ”מ pvc 6)
15.2.19.8.7            משקל המתקן במצב מקופל: 60 ק”ג
15.2.19.8.8            גובה 0.6 מ’.
15.2.19.9        היצרן
15.2.19.9.1            שם היצרן: aaa
15.2.19.9.2            הכתובת:
15.2.19.9.3            הדוא”ל:
15.2.19.9.4            שנת הייצור: 2005
15.2.19.10        בעל המתקן
15.2.19.10.1        שם החברה
15.2.19.10.2        שם המנהל
15.2.19.10.3        הכתובת
15.2.19.10.4        הדוא”ל
15.2.19.11        הוראות תחזוקה
15.2.19.11.1        יש לתקן כל תפר קרוע שאורכו מעל 20 ס”מ.
15.2.19.11.2        יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.
15.2.19.12        הוראות התקנה
15.2.19.12.1        השטח המזערי הנדרש: אורך 15 מ’, רוחב 6 מ’.
15.2.19.12.2        מספר יתדות העגינה: 6
15.2.19.12.3        מזרני מגן:
יש להניח 3 מזרנים באזור העלייה למתקן ו 4- מזרנים באזור הנחיתה (אורכו של כל מזרן 2 מ’, רוחבו מטר אחד ועוביו
15.2.19.12.4        10 ס”מ).
15.2.19.12.5        גידור:
יש לגדר את המפוח. באירוע המוני יש לגדר גם את המתקן   כולו באמצעות מחסומים בגובה מטר אחד לפחות.
15.2.19.13        הוראות שילוט
15.2.19.13.1        גודל השלט:
15.2.19.13.2        גובה האות:
15.2.19.13.3        נוסח השלט:

15.2.19.14        הוראות תפעול
15.2.19.14.1        מספר המדריכים: 2

15.2.19.15        מגבלות שימוש
15.2.19.15.1        רמת המישוריות של השטח: 5%
15.2.19.15.2        מהירות הרוח: עד 20 קמ”ש.
15.2.19.15.3        מספר המשתמשים בו-זמנית במתקן: 5 ילדים לכל היותר.
15.2.19.15.4        גיל המשתמשים: 16-5
15.2.19.15.5        גובה המשתמשים: 1.1 עד 1.8 מ’.
15.2.19.15.6        מגבלות רפואיות: השימוש במתקן אסור לחולי לב ולנשים             בהיריון.

15.2.19.16        הוראות שימוש
15.2.19.16.1        לפני העלייה למתקן יש להסיר נעליים וחפצים אחרים.
15.2.19.16.2        אין להתפרע.
15.2.19.16.3        יש לגלוש בישיבה והרגליים לפנים.

15.2.19.17        הוראות בטיחות
15.2.19.17.1        באזור המגלשה יימצאו שני ילדים לכל היותר.

15.2.19.18        נוהלי חירום וחילוץ
15.2.19.18.1         במקרה של הפסקת חשמל: יש לעצור מיד את הפעילות ולפנות         את כל הילדים מהמתקן.
15.2.19.18.2         במקרה שאחד התלמידים “נכנס לבהלה”: יש להוריד אותו         מהמתקן, להושיבו במקום מוצל ולהרגיעו.

15.2.20        התקנות

מס’    האתר    תאריך
ההתקנה
תאריך

הפירוק
המנהל
האחראי
חתימה    הערות

1
2
3

15.2.21    תקלות ותאונות

מס’    האתר    תאריך האירוע    שם הנפגע/ת
תיאור המקרה
המנהל
האחראי    חתימה    הערות

1
2
3

15.2.22    בדיקה שנתית

מס’    האתר    תאריך האירוע    שם הנפגע/ת
תיאור המקרה
המנהל
האחראי    חתימה    הערות

1
2
3

15.2.23        בדיקה לפני ההפעלה

מס’    האתר    תאריך האירוע    שם הנפגע/ת
תיאור המקרה
המנהל
האחראי
חתימה    הערות

1
2
3

טופס בדיקה במסגרת התקנת מתקן-רשימת תיוג

טופס בדיקה במסגרת התקנת מתקן-רשימת תיוג

מס’     הנושא הנבדק     הערות    סטטוס
(תקין/לא תקין)
1    המקום מתאים להתקנת המתקן.

2    כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש.
3    אבזרי העזר (כמו מזרני הגנה) מונחים במקומם.
4    אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים.
5    לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק למתקן בסיס יציב וקשיח.
6    אין חלקים אלקטרוניים חשופים.

7    הכבלים אינם שחוקים ואינם חשופים.
8    הפלגים, השקעים והמתגים תקינים.

9    צינור הקישור מחובר למפוח בחוזקה.
10    המפוח ממוקם בצורה בטוחה ורשתות ההגנה שלמות.
11    לא נעשה שימוש במתקן בידי הקהל בטרם תוקנו הפגמים והליקויים שנתגלו בבדיקה.
12    נקודות נוספות

הפרמטרים שיש לבדוק:
 במקום נוכח מפעיל בעל תעודת “מנהל אתר מתקנים מתנפחים”: שם מלא ות”ז .
 לכל מתקן לו נדרשת התאמה ל- ת”י 5378 -יתבצע זיהוי מלא מול תעודת הבדיקה. )מתקן מתנפח
המתאים לת”י 5378 הינו מתקן לשימוש עד גיל 14 ועיקרו לקפיצה וגלישה(.
 תיק מתקן – הוצג תיק תקף המכיל את כל המתקנים אשר הוצבו במקום.
 ביטוח צד ג’ וחבות מעבידים – הוצגה תעודה תקפה ומתאימה.
 אישור חשמלאי מוסמך – הוצג אישור לכל מפוח, לפי זיהוי מלא )מספור סריאלי( .
 מפוחים – שלמים וללא כל חשמל או חלק נע חשוף, המפוחים מוגנו ע”י אמצעי פיזי, למפוחים אל חוזר
למניעת קריסתם בצורה מהירה.
 מזרני הגנה/בלימה – הוצבו ביציאה/כניסה מהמתקן.
 הסדרנים במתקנים-סדרן מגיל 16 שנים שעבר הדרכה ע”י המפעיל/מנהל האתר.
 בכל מתקן מוצב סדרן אחד לפחות אלא אם היצרן קבע אחרת.
 המתקן מעוגן באמצעות יתדות או באמצעי אחר כנדרש בתקן אל נק’ קבועה.
 קירות טיפוס-הוצגו רתמות טיפוס )גובה הקיר מעל 2.0 מ’ חובה להרתם, גובה הקיר מעל 4.0 מ’-
המפעיל יהיה בעל הסמכה מתאימה לקירות טיפוס(.
 משרד החינוך אוסר על שימוש במתקנים: שור זועם, מתקנים רטובים מכל סוג ובנג’ ראן.
 פעילות מתנפחים בבריכה-בבריכה מצילים כנדרש ע”י משרד הפנים, המתקנים מעוגנים, יש מפעיל
משלח ומפעיל בתוך הבריכה, החשמל נבדק, קיימים מזרני הגנה ע”פ הצורך .
הערות:____________________________________________________

מסקנות :כל התנאים הרשומים מעלה מתקיימים, המתקנים נמצאו תקינים ובטוחים לשימוש ואין הם
מהווים סכנה למשתמשים בהם.
שם הבודק:_______ ת.ז:____________
הסמכה: מהנדס בנין / הנדסאי בנין / מהנדס מכונות )הקף את המתאים(.
מספר רשום:______
חתימה + חותמת:__

כל מה שחשוב לפני שנרשמים | . איך לבלות בחופש הגדול בחינם |

כיתבו תגובה