Skip links

בקשה לקבלת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18 |קייטנה ומוסדות חינוך

על פי ‘החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001’ מחויב כל מוסד כהגדרתו בחוק זה לקבל בקשת בגיר לאישור משטרה, עבור כל בגיר מעל גיל 18 המועסק על ידו. להגשת בקשה לקבלת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18!

מצורף לפניכם קישורים להגשת בקשת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18, אם אתם מעל גיל 18 ( זכרים בלבד) אתם חייבים לגשת לתחנת המשטרה הקרובה ולהמציא את האישור.
רגע לפני שאתם מתחילים את התהליך וודאו כי יש בידכם את כל המסמכים והמידע הנדרש.
אישור מעסיק, סמל המוסד שבו תעבוד וטפסים חתומים

מוסד בו שוהים קטינים, בעלי מוגלות או חסרי ישע חייב לקבל אישור משטרה
כתנאי להעסקה של גבר מעל גיל 18

לעיון בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001 – לחצו כאן

להסבר על הגשת בקשה לקבלת אישור העסקה – לחצו כאן

להגשת בקשה לאישור העסקה – לחצו כאן

בקשה לקבלת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18 | קייטנה, מחנות ומוסדות חינוך

אישור העסקה לבגיר

דברי הסבר לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס”א -1002( להלן :”החוק”) ותיקוניו
1 .החוק נכנס לתוקף ביום 01.03.2003 ומטרתו להעניק הגנה מיוחדת לקטינים ולאנשים בעלי מוגבלות
שכלית או התפתחותית או חסרי ישע מפני עברייני מין, בשל הפגיעות המיוחדת של אוכלוסייה זו.

2. החוק קובע שני סוגי איסורים:
א. איסור העסקה על מעסיק.
ב. איסור עיסוק מצד מועמד להעסקה שהוא בגיר שהורשע בעבירת מין (כהגדרתם בחוק). איסור זה חל על גברים ונשים כאחד.
3 .שני סוגי האיסורים האמורים חלים במוסדות (כהגדרתם בחוק) בהם שוהים, בין היתר, קטינים או אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע.
4 .כן קובע החוק איסור על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסקתו לפי החוק. איסור זה אינו חל בשלב זה על נשים.
5 .אישור ממשטרת ישראל לא יינתן למי שהורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק, וחלפו פחות מ- 20 שנה ממועד ההרשעה או חלפו פחות מ – 20 שנה ממועד שחרורו מבית הסוהר בגין אותה עבירה.
6 .יש לציין כי שני סוגי האיסורים, חלים גם על אדם המתנדב במוסד, גם במתן שירותים, וגם אם האדם מועסק באמצעות חברת כוח אדם.
7 .באחריות המוסד לבדוק באם הינו עונה להגדרות הקבועות בחוק ובמידת הצורך, לקבל ייעוץ משפטי בנושא.
8 .האמור לעיל הינו תמצית בלבד ואינו בא להחליף את החוק בשלמותו

מידע מקצועי | תקנות וחוקים | ארגון הקייטנות של ישראל | המתחם העיסקי | חוזר מנכ”ל

דילוג לתוכן