Skip links

בקשה לקבלת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18

על פי ‘החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001’ מחויב כל מוסד כהגדרתו בחוק זה לקבל אישור העסקה ממשטרת ישראל, עבור כל בגיר מעל גיל 18 המועסק על ידו.

לעיון בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001 – לחצו כאן
לדברי הסבר לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001 – לחצו כאן

להסבר על הגשת בקשה לקבלת אישור העסקה – לחצו כאן

להגשת בקשה לאישור העסקה – לחצו כאן

כיתבו תגובה