Skip links

בני נוער – מתכננים לעבוד בקיץ? דעו את זכויותיכם!

מה קובע חוק עבודת נוער ומהן הזכויות שמגיעות לבני הנוער הרבים שעובדים במהלך הקיץ בקייטנות השונות? כאן תמצאו את כל המידע על חוקי עבודת נוער. קראו אותם והקפידו על זכויותיכם.

*את המידע המלא והמעודכן ביותר בנוגע לתעסוקת נוער ניתן לקבל באתר ‘כל זכות’.

פרטי המעסיק

חשוב לוודא מול המעסיק את כל פרטי העבודה, פרטי העסק, היקף הקייטנה והגוף המשלם

נסיעות לעבודה

החזר הוצאות נסיעה המעודכן עומד על 22.60 ש”ח ליום עבודה בנוסף לשכר יומי.

מס הכנסה

נער/ה עד גיל 18 פטור מתשלום מס הכנסה לפי הדירוג בחוק.

ביטוח לאומי

נער/ה העובד/ת ומקבל/ת שכר תמורת עבודתו/ה, חייב המעביד בתשלום דמי הביטוח הלאומי. התשלום הוא על חשבון המעסיק ואין לנכותו משכרו/ה של הנער/ה העובד/ת.

תלוש משכורת

  • חוק הגנת השכר תש”ח 1958 חייב כל מעביד לנהל פנקס רשום עבודה, על מעביד למסור לעובדיו תלושי שכר.
  • אין לנכות משכרו של עובד הכנסות למיניהם, בשום מקרה.

אין דבר כזה ימי התלמדות ללא שכר!!

  • ימי התלמדות/הכנה לקייטנה/ישיבות מדריכים – על כל שעת עבודה, החל מהשעה הראשונה על המעסיק לשלם לנער.
  • כמו כן יש לשלם שכר רגיל על ישיבות המדריכים וימי ההכנה לקייטנה.
  • עוזרי מדריכים – אם יש בקייטנה עובדים המועסקים כעוזרי מדריכים, הוראות חוקי העבודה חלים לגביהם ככל עובד אחר.

טבלת שכר מינימום מעודכנת 

גילאחוז משכר מינימום למבוגרשכר חודשי – עד 40 שעות שבועיותשכר לשעה
עד 1670%3,500 ש”ח20.23 ש”ח
עד 1775%3,750 ש”ח21.68 ש”ח
עד 1883%4,150 ש”ח23.99 ש”ח
* חניך60%3,000 ש”ח17.37 ש”ח
  • חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.
  • התעריף ליום מחושב לפי 8 שעות ביום.
  • תעריף לשעת עבודה מחושב לפי 173 שעות בחודש.
  • גיל השכר לשעה 125% (על השעה התשיעית והעשירית).
  • תעריפי שכר המינימום לנער/ה לא כוללים נסיעות למקום העבודה.

נתקלתם בבעיה ואתם זקוק לייעוץ? פנו אלינו לארגון הקייטנות של ישראל ונשמח לכוון אתכם וללוות אתכם בתהליך

שנת  קייטנה מבורכת ומוצלחת לכל העוסקים במלאכה