Skip links

הגשת בקשה לסיוע במסגרת “סל שעות גמיש”

מהי תכנית “סל שעות גמיש”? מי זכאי לקבל את ההנחה? ומה צריך לעשות? כל הפרטים!

הקושי לממן מסגרות לילדים מהווה פעמים רבות חסם בפני הורים יחידים המעוניינים לצאת ממעגל הקצבאות ולבצע שינוי תעסוקתי. על מנת להסיר חסם זה מפעיל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את תכנית “סל שעות גמיש”, המציעה פתרונות מימון בטווח רחב של מצבים בהם מערכת הלימודים הפורמלית אינה פועלת.

מהי תכנית “סל שעות גמיש”?

במסגרת התכנית הורה יחיד (עצמאי) העומד בתנאי התכנית, יכול לקבל החזר כספי עבור מימון מסגרות טיפול בילדים בשעות שבהן מערכת החינוך הפורמלית אינה פועלת.​

מי זכאי להשתתף ב”סל שעות גמיש”?

ה​ורים יחידים, שיעמדו בתנאים הבאים במצטבר:

 1. יש עמם ילד אחד לפחות שטרם סיים כיתה ו’.
 2. הוכיחו כי לצורך יציאתם לעבודה ו/או הגדלת היקף משרתם ו/או השתלבותם בקורסי הכשרה מקצועית (כמפורט בנוהל) הינם נזקקים למסגרת עבור ילדיהם בשעות הרלוונטיות.
 3. קיבלו או מקבלים גמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה או מזונות במשך 2 חודשים רצופים לפחות במהלך 12 החודשים (בקייטנות – במהלך 3 שנים) שקדמו למועד הגשת הבקשה, וכן עומדים באחד מהתנאים הבאים:
  1. לא עבדו שלושה חודשים ברצף טרם תחילת העבודה החדשה.
  2. החלו לעבוד, כשכירים או כעצמאים, במהלך 6 חודשים לפחות טרם הגשת הבקשה (בקייטנות – במהלך שנת הלימודים בה מתקיימת הקייטנה), בהיקף של 22 שעות שבועיות לפחות.
  3. או: הגדילו היקף עבודתם, כשכירים או כעצמאים, ב-10 שעות שבועיות לפחות במהלך 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (בקייטנות – במהלך שנת הלימודים בה מתקיימת הקייטנה) ועובדים בהיקף של 30 שעות שבועיות לפחות.
  4. או: משתתפים בקורס להכשרה מקצועית בהיקף שלא יפחת מ – 24 שעות שבועיות במסגרת גוף שהוכר על ידי האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם.

לתשומת לבכם! הורה יחיד אשר המשרד משתתף בעלות החזקת ילדו במסגרת כלשהי, לא יהיה זכאי להשתתפות נוספת של המשרד בעלות החזקת ילדו באותם שעות.

טפסים, אישורים ומסמכים ל”סל שעות גמיש”

לצורך הגשת בקשה, יש למלא את טופס הבקשה (המופיע כנספח א’ לנוהל), בצירוף המסמכים הנדרשים. את כלל המסמכים יש להעביר אל המוקד לטיפול בפניות הורים יחידים. ניתן להגיש בקשה לזכאות תוך שישה חודשים ממועד תחילת העבודה או הגדלת היקף המשרה. *טרם הגשת הבקשה, יש לעיין ב”נוהל סל שעות גמיש” המופיע מטה.

טפסים להורדה:

כיצד ניתן הסיוע?

הסיוע יינתן בדרך של תשלום החזרים לסכומים ששילם ההורה, בהתאם ל”נוהל סיוע להורים יחידים בהשתתפות במימון סל שעות ו/או קייטנות” ובכפוף להוכחת התשלום, לרבות הוצאת קבלות כנדרש.

*קבלת הסיוע מותנית בכך שכל האפשרויות האחרות מוצו לצורך יציאתו לעבודה או ללימודים וההורה זקוק לסיוע זה.

תקופת הזכאות וגובה הזכאות

הסיוע יינתן להורה עצמאי העומד בכל תנאי הזכאות, לתקופה של עד 18 חודשים בכל פעם. גובה הסיוע, משתנה בהתאם לסוג המסגרת. את פירוט ההחזרים עבור כל מסגרת, ניתן לראות ב”נוהל סיוע להורים יחידים בהשתתפות במימון עלות סל שעות ו/או קייטנות”.

פרטי המוקד: מילגםטלפון: 03-5652310, פקס: 073-3901099, מייל[email protected]

כיתבו תגובה