Skip links

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר “קייט ופנאי” מבית ארגון הקייטנות של ישראל, חל”צ 515681435 (להלן – האתר).

 1. הסכמה לתנאיי השימוש
  • אם אתה משתמש באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך והיא חלה על כל התוכן שבאתר וכן בכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין האתר.
  • בבקשה קרא את התנאים שכאן – השימוש באתר והכניסה אליו הם תחת התנאים המפורטים בתקנון זה ובעצם השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים ומסכים לתנאים המפורטים בהם (“תנאי השימוש”).
  • אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך מחויב, באופן מיידי, שלא להיכנס לאתר, להתחבר אליו ולהשתמש בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.
  • תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המינים.
 2. האתר, התוכן והשירותים המוצעים
  • אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: “האתר”).
  • אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם ארגון הקייטנות של ישראל חל”צ ו/או שלמה מוכתרי ו/או מעגל (להלן: “קייט ופנאי” או “בעלי האתר”).
  • בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו בו.
  • דימויים ו/או שרטוט מוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. ידוע למשתמש כי יתכנו שינויים בין הגרפיקה המוצגת באתר זה לבין תוצרתה במדיה אחרת ו/או באמצעי תצוגה אחרים.
  • השימוש באתר אינו מוגבל בגיל. אם זאת, יתכנו תצלומים ותיאורים גרפיים אשר אינם מותאמים לקטינים ואלו יוצגו רק כנגד הצהרת המשתמש. אם ראיתם תוכן פוגעני או שאינו ראוי, הנכם מוזמנים לצור עימנו קשר ואנו נפעל להגבלתו או להסרתו.
  • בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  • בעלי האתר רשאים לעדכן את המוצרים, תנאיי השימוש, הגישה לדפים השונים וכל פרט אחר וזאת מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל מקום בו מוצע שירות בתשלום, המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה כמופרט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים וכפי שהם מתועדים במערכת האתר.
 3. שימושים אסורים
  • אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר ו/או מוצריו; (ב) להשתמש במוצרים ו/או בתוכן ו/או בקניינה של האתר כמתואר להלן ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם בעלי האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל (“Crawlers”, “Automated Data Mining Tools” וכו’); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), “תולעת” מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.
 4. זכויות קניין רוחני
  • כל היצירות, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקי בעלי האתר הנם קניינם הרוחני המלא של בעלי האתר ו/או ניתנו לה הזכויות בהם ו/או רישיונות השימוש בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, ובעלי האתר הם בעלי מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם בעלי האתר. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
 1. אחריות ושרות
  • הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר זה, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור המובא באתר, לא יחייב הדבר את בעלי האתר או מי מטעמם.
  • תמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין תצוגתן במציאות. כמו כן, תתכן שונות בין המוצרים והשירותים המוצעים באתר לבין אופן הצגתם בפועל לרבות במחשב ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שונות זו יתכן ותגרם בשל ממשקים שאינם תואמים, תצוגת מסכים, אופן הפקת פלט הדפסת המוצר וכיוצ”ב. בעלי האתר אינם אחראים לשינויים כאמור שאינם תלויים בשלמות המוצרים הנמכרים באמצעותם.
  • בכל מקרה לא ישאו בעלי האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת שירות שהיא אינה מספקת באופן ישיר וכן כאלו שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, החשמל ו/או במערכות תקשורת שונות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בהשלמת השירותים לידי המשתמש ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  • הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק שירותים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי השירותים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני israel@kayt.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. ניתן גם לפנות בכתב במען ארמון הנציב, אליעזר קשאני 39 39/26 ירושלים .
 2. מוצרים, שירותים ומידע המוצע באמצעות צדדים שלישיים
  • האתר אינו אחראי לכל מידע, מצג, הבטחה, התחייבות, הודעות או כל מידע אחר אשר מוצגים בידי צדדים שלישיים מפעם לפעם במסגרת אתר זה. הגופים המפרסמים, בין אם בתשלום ובין אם לאו אחראים באופן מוחלט לתוכן ולשירותים אותו הם מציגים. הצדדים השלישיים אחראים לכל פריט תוכן, סימן, סימן מסחר, יצירה, הצעה, מחיר, הנחה, דמי רישום, פירוט שירות לרבות איכותו, כמותו ובעלותו בהם ואתר אין כל השפעה עלי תכנים אלו, מהימנותם, איכותם, מחיר השירות או כל פרט אחר הנוגע לתכנים אלו ומובן כי האתר לא יישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו.
 3. הצהרת נגישות
  • קייט ונופש פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בהתאם לחוק ורואה בלקוחות עם מוגבלות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לשירותי האתר.
  • קייט ונופש ביצעה סקירה, מיפוי והתאמה של כל שירותיה וזאת בכדי להתאים ולעמוד בתקנים ובהוראות הדין, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ”ח- 1998 כך שהגלישה והתוכן יהיו נגישים לכל אדם.
  • באתר תפריט נגישות המסומן בשולי האתר ומאפשר התאמה של אופן הגלישה באתר לאנשים עם מוגבלויות שונות. כך, באמצעות שימוש בתפריט הנגישות ניתן להתאים את גודל התוכן המופיע, להקריאו בקול, לשנות את צבע התוכן ואפשרויות אחרות.
  • נכון למועד זה לא נמצאו הגבלות נגישות באתר והידועות לנו. ראיתם מקום לשיפור, בבקשה פנו אלינו ואנו נבצע התאמות ככל הניתן ובהתאם לדין.
 4. מדיניות הפרטיות
  • בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בעלי האתר יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  • בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ועל-פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
  • סוגי מידע אותו בעלי האתר אוספים מהמשתמשים
   • בעלי האתר אוספים מידע מהמשתמשים שאינו אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, מועדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ”ב.
   • בעלי האתר אוספים מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש לשם כניסה ושימוש באתר, מידע גאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר והמשתמשים האחרים באתר.
   • משתמש המבקש לרכוש שירותים ו/או מוצרים מבעלי האתר מאפשר בזאת איסוף מידע אישי נוסף כגון שם משתמש שם משפחתו, דרכי תקשורת עמו, נתונים של אמצעי תשלום ואמצעים מזהים נוספים אשר איסופם נערך באופן מודע ומרצונו החופשי של המשתמש. הנך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש למסור לא נדרש על-פי דין וכי אתה מסכים למסור אותו מרצונך החופשי ובכדי שנוכל לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, וכי הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של האתר. יצויין כי פרטי אמצעי התשלום ישמרו אצל בעלי האתר רק לצורך השלמת הזמנת המוצר.
   • יפורט כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או של אדם או גוף אחר שאינו המשתמש ללא הרשאה מהווה הפרה של תנאיי השימוש באתר ואף עבירה על החוק.
   • האתר מאפשר רישום לאתר והנפקת סיסמה לשם שימוש בחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
  • מטרות איסוף המידע
   • בעלי האתר אוספים מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי לצור קשר עם המשתמש בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר המשתמש הביע בהם עניין. למשתמשים אשר הופק להם שם משתמש וסיסמה, איסוף הנתונים נועד להתאים את השירות לאותם המשתמשים ובכדי להעשיר את חווית השימוש באתר.
  • שיתוף מידע עם צדדים שלישיים
   • למשתמש ידוע כי בעלי האתר ישתפו צדדים שלישיים במידע אישי לפי שיקול דעתם במקרים הבאים: (א) לפי דרישות כל דין; (ב) לצורכי הליכים משפטיים ובכל הכרוך בכך לרבות בהתאם להוראות משפטיות או של גופים חוקרים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף את מדיניות אתר האינטרנט ותנאיי השימוש; (ד) לשם גילוי, מניעה או טיפול בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) למטרות שיפור השירות בבקשות תמיכה של המשתמשים השונים; ו/או (ו) בהעברה לחברות ו/או ארגונים הקשורים לבעלי האתר ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי מדיניות בעלי האתר; ו/או (ז) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
  • מדיניות השימוש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב
   • בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון “עוגיות” (cookies), תגיות פיקסל (“תגיות הפיקסל”) וטכנולוגיות נוספות.
   • השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג “עוגיות” במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול ויפגום בחוויית המשתמש באתר.
   • בעלי האתר אוספים ועושים שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ”ב. בעלי האתר רשאים לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות ו/או גופי פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ”ב.
  • סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט
   • בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות האתר וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתה ו/או בשליטתה של בעלי האתר למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של האתר ו/א ולשרתיה, להתחזות לאתר, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. בעלי האתר ממליצים לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע להם על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. בעלי האתר משתמשים בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
  • עיון במידע
   • על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא־כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא באתר הרשות להגנת הפרטיות ובנוסח החוק.
   • הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 5. הרכישה באתר
  • רכישה מקוונת באתר נעשית תוך שימוש במערכת הצפנה בתקן SSL. בעלי האתר עושה את מירב המאמצים לשמור על המידע המאוכסן על שרתיה. אך בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.
  • כל אדם שמעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל, ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל), ובעל כתובת מגורים בישראל רשאי לקנות באתר.
  • במידה והמזמין הינו קטין הוא אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס.
  • רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, תועבר ההזמנה לצורך הפקתה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
  • פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה ובעלי האתר לא יהיו מחוייבים כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
  • מדינות אספקת השירותים
   • אישור פעולת הרכישה והתחייבות בעלי האתר לאספקה, מותנית בכך שהשירות זמין במלאי במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחוייבים במכירת המוצר או השירות וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בכדי לגרוע מחובת בעלי האתר להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם עבור הזמנתו או לבטל את החיוב במידה ובוצע.
   • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
  • תנאים לביטול עסקה
   • באם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים בעלי האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מבעלי האתר להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
   • ידוע ומוסכם על הרוכש כי חלק מהמוצרים הנמכרים באתר מודפסים בהתאם להזמנה הספציפית של הרוכש. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981אין זכאות לביטול העסקה. במידה וטרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח, הלקוח יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני israel@kayt.co.i ויקבל לידיו החזר של דמי הרכישה בהפחתת דמי טיפול בשיעור הקבוע בחוק.
 6. תנאים נוספים
  • בעלי האתר אינם אחראים, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל או לתקינות הקישורית.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
  • בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

דילוג לתוכן