Skip links

רישוי קייטנות – חשוב לדעת

כל גוף המפעיל קייטנה חייב ברישוי עסק, בהוצאת רישוי קייטנות ובהשתלמויות מקצועיות. אם ברצונכם להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב כדאי שתדעו שהתהליך אורך זמן ומתחיל כבר בחודש מרץ. כל מה שחשוב שתדעו על רישוי קייטנה!

 

הקייטנה מהווה מסגרת חברתית מסודרת ומקצועית לילדים במסגרת החופשות. במסגרת הקייטנות השונות ברחבי הארץ ומחייבת אחזקה של רישוי קייטנה מטעם משרד החינוך

בקייטנה ובמחנה מתקיימת למידה בלתי פורמלית נעימה, מגוונת ונוחה, שבמסגרתה מקבל הילד חוויה לימודית חיובית ומעצימה, ורוכש מיומנויות שונות בתחומים שונים מגוונים ומאתגרים בנוסף לפעילויות הפגתיות וריענון כללי בטיחות, חרום וביטחון.

אם ברצונכם להפעיל קייטנה חשוב שתדעו כי כל גוף המפעיל קייטנה חייב ברישוי עסק ובהשתלמויות חירום וביטחון. על מנהלי הקייטנה בפועל להירשם לאחת מההשתלמויות באתר האינטרנט של משרד החינוך (להרשמה להשתלמות הקרובה – לחץ כאן).

חשוב לציין שהדרך לקבלת רישוי קייטנה כחוק כולל מספר שלבים ומתחילה כבר בחודש פברואר לערך!

 

הקייטנה הינה עסק טעון רישוי לפי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח התש”ן 1990 (התקבל ביום 12.6.09), לפיו:

  1. לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון מהרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים.

  2. לא יינתן רישיון עסקים לקייטנה, אלא אם כן, יינתן קודם לכן אישור פדגוגי מאת מי ששר החינוך הסמיכו לכך.

לפיכך, כל גוף, ציבורי או פרטי, המעוניין לקיים פעילות לילדים ונוער בקיץ תשע”ה, 2015 מחויב לפנות אישית לקבלת טפסי רישוי לקייטנה, הנחיות וחוזר מנכ”ל ממטה הקייטנות העירוני. ניתן לפנות למטה בין השעות 8.00 – 15.00.

 

מספר הבהרות: \1. כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או מחויבים בהוצאות היתר פדגוגי \2. על פי חוק רישוי הקייטנות שחרר שר הפנים את הגופים הבאים מהצורך להוציא

 

רישוי עסקים לקייטנה והם: א .בית הספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ”ט – 1969 ב . גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ”ט – 1969 ג . רשות מקומית. ד . מתנ”ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו. ה . אקי”ם – ישראל אגודה לאומית לקידום מפגרים בישראל. ו. תנועות נוער המוכרות ע”י משרד החינוך ז. מתנ”ס הפועל ברישיון החברה למתנסים

יש להוסיף ולהדגיש כי הפטור לגופים הנ”ל ניתן אך ורק מרישוי עסקים ברשות המקומית או האזורית, ולא על היתר פדגוגי.

כל יתר ההוראות כפי שפורסמו בחוזר מנכ”ל בנושא קייטנות נשארו בתוקף ומחובתנו לפקח עליהם ולהיות מעודכנים בכל שינוי.

 

לקט כללים המחייבים לקבלת רישוי פדגוגי לפתיחת קייטנה

 

תקופת פעילות הקיץ:

החל מהראשון ביולי ועד לראשון בספטמבר (כח’ סיוון ועד ל’ באב כולל, תשע”ט).

 

בעלות הרישיון:

אדם פרטי, או גוף ציבורי (בעל עסק, עמותה, אגודה, ארגון וכו’).

 

השלמויות מקצועיות למנהל הקייטנה: כל גוף המפעיל קייטנה חייב להיות נוכח בהשתלמות להרשמה להשתלמות “רישוי קייטנות” של משרד החינוך

 

לתשומת ליבך!!!

מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער.

הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר 24 שעות לאחר אישור המפקחת .

במידה ותתבצע הרשמה להשתלמות ללא הגעה אליה, לא תתאפשר הרשמה להשתלמות נוספת אלא באישור המפקח

* מסמך זה אינו מהווה תחליף לחוזר מנכ”ל קייטנות ומחנות המתעדכן מעת לעת .

לשאלות נוספות והבהרות בנושא רישוי קייטנות קיץ יש לפנות לרשות המקומית באזורכם

מנהל חברה ונוער/ רשות העירונית מוה הקייטנות / אגף חברה ונוער

 

 isco  בברכת קיץ מהנה

ארגון הקייטנות של ישראל

כיתבו תגובה